Vedtægter


Vedtægter for Furesø Agenda 21 forening


§1 Navn og hjemsted

Stk 1. Foreningens navn er Furesø Agenda 21 forening (FA21).
Stk 2. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

§2 Formål

Stk 1. FA21 er en forening, hvis formål er at fremme en bæredygtig udvikling og virke for et bredt samarbejde til gavn for miljøet.
FA21 er etableret på baggrund af aftalen om Lokal Agenda 21, som Danmark underskrev på FN´s konference for miljø og udvikling i Rio i 1992.
FA21 arbejder ikke partipolitisk.

§3 Medlemskreds

Stk 1. FA21 er en forening af miljøinteresserede enkeltpersoner, og foreninger, som vil arbejde for at bedre miljøet i Furesø Kommune.
Stk 2. Hvert kontingentbetalende individuelle medlem eller forening har 1 stemme på generalforsamlingen.

§4 Generalforsamlingen

Stk 1. Generalforsamlingen er FA21´s højeste myndighed og afholdes en gang om året inden udgangen af april måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Stk 2. Dagsorden skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen og skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelse og evt. arbejdsgrupper
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år.
7. Indkomne forslag til behandling
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt
Stk 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom med afgivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at begæringen er modtaget.

§5 Bestyrelsen

Stk 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af minimum 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valget gælder 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert 2. år. Genvalg kan finde sted.
Stk 2. På sit første møde konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand og en kasserer.
Stk 3. Bestyrelsen repræsenterer FA21 udadtil og varetager FA21´s interesser i henhold til §2..
Stk 4. Bestyrelsen udpeger et antal repræsentanter til følgegruppen for den grønne guide.

§6 Den Grønne Guide

Stk 1. Den grønne guide indgår i dagligt samarbejde med bestyrelsen af FA21 om udførelse af de planlagte aktiviteter.
Stk 2. Den grønne guide koordinerer arbejdet i de af generalforsamlingen nedsatte arbejdsgrupper og skal formidle, inspirere til og igangsætte konkrete projekter.
Stk 3. Den grønne guide skal endvidere holde kontakt til netværket af andre grønne guider med henblik på erfaringsudveksling og inspiration, som skal formidles til bestyrelsen og relevante arbejdsgrupper.

§7 Økonomi

Stk 1. Der kan af generalforsamlingen fastsættes et kontingent for medlemmer af FA21 med henblik på at dække udgifterne til foreningens aktiviteter. Der udarbejdes hvert år et budget for foreningens aktiviteter.
Stk 2. Yderligere indtægter kan søges gennem fonde, legater, kommunale puljer, bidrag m.v.
Stk 3. Kassereren modtager indbetalinger til foreningen, udbetaler de af bestyrelsen anerkendte udgifter og fører kassebog. Kassebeholdningen skal henstå på en konto i et pengeinstitut bortset fra et rådighedsbeløb på max. 1000 kr. I større økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.
Stk 4. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskab afleveres af kassereren senest 3 uger før den ordinære generalforsamling til formand og revisor. Foreningens regnskab med påtegning af revisor forelægges hvert år på generalforsamlingen til godkendelse.

§8 Hæftelse og tegning

Stk 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer

Stk 1. Vedtægtsændringer kan foretages på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Ændringsforslag udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

§10 Opløsning

Stk 1. FA21´s opløsning kan vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning.
Stk 2. Såfremt foreningen opløses, skal foreningens aktiver overdrages til miljøfremmende formål i Furesø Kommune. Eventuelt uudnyttet tilskud fra diverse fonde skal dog tilbagebetales.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling