Generalforsamlinger i FA21Referat af den ordinære generalforsamling i FA21,

25. april 2024

Afbud fra Ulrick og Maj-Brit.

Der blev serveret øl / saftevand og økologiske chips.


Dagsorden iflg. Vedtægterne, §4, med vedtagne beslutninger og korte bemærkninger:

 • Leif blev valgt til dirigent, og i fravær af sekretær (Ulrick) er dette referat skrevet af Jane.
 • Årsberetningen blev godkendt. De enkelte arbejdstemaer har opfyldt ønskerne på sidste generalforsamling. Det blev nævnt af flere, at 'Klimafolkemødet' i september 2023 desværre havde været så omfangsrigt, at de besøgende tilsyneladende var mætte af indtryk og nærmest defilerede forbi de tætliggende stande, og var svære at få i tale. Vores ekskursion til bofællesskabet Mageløse var en rigtig god oplevelse, også fordi der var så relativt mange nye ansigter fra hele kommunen, som deltog.
 • Birgit fremlagde det reviderede regnskab, og bemærkede, at den årlige forudbetaling (2000 kr.) for vores hjemmesidehotel (one.com) i år vil blive betalt to gange, idet beløbet for 2023 først blev betalt i januar 2024. Regnskabet blev godkendt.
 • Der var ingen indkomne forslag at behandle, men formandens forslag om at vi flytter de kommende generalforsamlinger til februar blev, efter en kort diskussion, vedtaget. Argumentet er, at det på denne måde bliver mere indlysende, at kontingentet for det kommende år faktisk skal betales i begyndelsen at samme år, og naturligvis gælde til næste generalforsamling.
 • Følgende emner blev drøftet på mødet:                                                        Som det blev nævnt i en af indkaldelserne til mødet, er emnet 'Fremtidens mad' et af de temaer, som vi gerne vil inspirere hinanden med i den kommende sæson. Medlemmernes gode erfaringer og ernæringsrigtige, plantebaserede opskrifter modtages. EU-regler forhindrer, at institutioner må købe naturplejekvæg af kommunen. Ærgerligt!

 • CO2-regnskabet: Vi besluttede også at komme med forslag til hvordan man kan komme i nærheden af det kommunale ønske om at 20.000 træer skal være plantet inden 2030.
 • Genbrug: Endvidere fortsætter vi vores engagement i Reparationscaféen, for at øge bevidstheden om at affaldsmængderne sagtens kan mindskes ved at genbruge og reparere så meget som muligt i stedet for at købe nyt.
 • Bæredygtigt byggeri: Der rives mange huse ned i disse år, og de fleste steder bliver der i stedet opført meget større boliger med et meget stort forbrug af råstoffer og nye byggematerialer. Det kræver et stort arbejde at vende denne udvikling, for det er både dyrere og mere langsomt at reparere. Vi vil gerne informere om alternative, mindre ambitiøse, men mere miljørigtige måder at renovere / bygge på - med det formål at gøre sin bolig mere energieffektiv. Fordele ved at bo småt kunne også være et emne.
 • Regnvandshåndtering: Vi har for lang tid siden forsøgt at få myndighederne til at indføre enkle krav, for eksempel om en øvre grænse for arealbefæstelse af parceller og regler for udvendig belysning. Problemet er, at det kun ad frivillighedens vej kan berøre den allerede eksisterende bygningsmasse. Mulighed for genbrug af regnvand – et muligt emne.
 • Information om vore aktiviteter: Vi besluttede at anvende, ikke alene vores egen hjemmeside og Facebook-side, men også Facebooksiden 'Alt om Furesø', der redigeres af Mikkel Kjølby.
 • Kontingentet forbliver 75 kr. for 2024. Der var drøftelse af muligheden for at sætte det op, men vi besluttede, at holde det på så lavt et beløb som muligt, idet vi håber, at Furesø Kommune vil fortsætte med at bistå med økonomisk tilskud, når vore aktiviteter har behov for det. Vore medlemmer betaler simpelt hen for at støtte vores miljøarbejde, således at vi bliver hørt af Furesø Kommune.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter, også Jane, Ulrick og Anna Bodil, som var på valg,
 • Valg af revisor: Johanne Jelnes har sagt ja til at fortsætte.
 • Evt: Det blev indskærpet, at vi i mails kun informerer om de aktiviteter, hvor FA21 har direkte forbindelse.


Formandens beretning 2023 – 2024


Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Jane Lindum, formand

Ulrick Moos, sekretær

Birgit Troen, kasserer

Leif Lykke Madsen, webmaster

Anna Bodil Hald


Revisor: Johanne Jelnes


Sammenfatning:

 1. Årets prioriterede emner

 2. Det borgerrettede arbejde

 3. Arbejdet i forbindelse med kommunale projekter og planer

 4. Samarbejde med andre grønne foreninger i Furesø kommune

 5. FA21s hjemmeside


Årets prioriterede emner


Det er en stor mundfuld at ændre livsstil, sådan som den grønne omstilling kræver af os alle.

FA21 ønsker at give borgerne indsigt og handlemuligheder netop dertil, og på generalforsamlingen 26/4 2023 blev der nævnt en række emner som mulige arbejdsopgaver*, som bestyrelsen derfor har forsøgt at inddrage, for eksempel i forbindelse med kommunale høringer samt veddet såkaldte Klimafolkemøde, som Furesø Kommune afholdt for andengang den 28. september 2023.

*(Genbrug, genanvendelse eller affald - CO2, varme, energi -regnvandsafledning, træer - ”Furesø på forkant”)


Vi har prioriteret vores Reparationsværksted (Jeg foretrækker den danske betegnelse i stedet for Repair Café Furesø). Det er en vigtig borgeraktivitet, som tydeliggør, at ting, der kan repareres, kan reddes fra at blive til affald. Direkte genbrug giver glæde!

Vi registrerer, at mange bliver interesserede i selv at kunne klare en reparation, og de fleste sidder faktisk med ved bordet, og kigger tålmodigt på forsøget på at få tingene til at fungere igen –eller forstår, hvorfor det ikke altid er muligt, for eksempel når tingen ikke kan åbnes eller enkeltdele ikke kan udskiftes.

Vi oplever således, at folk bliver mere bevidst om, hvor vigtigt det er at undersøge kvaliteten og muligheden for at kunne reparere en brugsgenstand, før man anskaffer den.

Jeg, der mest tager mig af tekstilopgaverne, lægger også mærke til, at mange, der er yngre end mig, overhovedet ikke har lært hverken at sy eller strikke, endsige betjene en symaskine, sådan som de fleste i min generation gjorde. Her ligger måske en væsentlig årsag til danskernes store tøjbudget!


Varme og energi har ligeledes været et emne, som vi har arbejdet med.

I Varmeplanen 2022 er der fra s.15 kort over de planlagte fjernvarmeområder, som inspirerede til sidste års borgerudflugt til Vestforbrænding.

Tillige arrangerede FA21 her i marts en tur til et af de områder, der ikke vil få fjernvarme, nemlig bofællesskabet Mageløse. Her har man nemlig etableret et spændende, alternativt system til boligopvarmning, der udnytter områdets nødvendige afværgepumpning. Denne skal fortsat i mange år forhindre, at den heftige forurening fra Flystationens tid ender i Jonstrup Å. Der var stor til-slutning til dette arrangement fra borgere i hele kommunen. Læs mere herom her på www.FA21.dk

Powerpoint-showet gav inspiration til andre former for grøn omstilling og CO2-besparelse.


Det borgerrettede arbejde


Udover denne tur, som vi gennemførte med hjælp fra Miljøinitiativpuljen, har FA21 været aktiv på Klimafolkemødet 2023. Det var et meget omfattende program, fordelt på flere dage, med så mange boder og aktiviteter, at det var svært at trænge i gennem med vores demonstration af den moderne høkasse, der virkelig kan spare megen el og dermed både CO2-udslip og penge i den daglige madlavning. Folk havde for travlt, men COOKit-høkassen vil blive demonstreret igen i fremtiden.


Vi havde ved samme lejlighed udarbejdet materiale til folk, der kunne være interesserede i at lave et regnvandsbed til monster-regn i deres egen have. Dét var der desværre heller ikke mange, der havde tid til at se på – men heller ikke det, taber sin aktualitet. Vi har sat opskriften her på vores hjemmeside,  hvor man nemt kan læse, hvordan det kan gøres. Se: Mere | Grønne haver.


Arbejdet med kommunale projekter og planer


Her arbejder vi sammen med Miljørådet (MR), forstået således, at FA21s bestyrelse tager stilling til de emner, der vedrører miljøforhold, hvorefter formanden, som har sæde i MR, som regel bringer holdningerne med i Miljørådets samlede høringssvar. Kun hvis det er nødvendigt, skriver vi vores eget høringssvar.

Den kommunale Agenda 21-plan, ”Furesø på forkant” var i høring sidste forår, indtil 1. juni 2023. De politiske visioner heri har tre hovedtemaer:

1. Sammenhængende byplanlægning –

2. Grøn og oplevelsesrig kommune -

3. Klimaneutral og robust.


Tema 1:

Vi har udtalt – i enighed med MR – vores modvilje over de kommunale planer om at inddrage det såkaldte 'perspektivområde' nord for Slangerupvej som 'grønt erhvervsområde'. FA21 mener, at de eksisterende erhvervsområder bør udnyttes bedre som erhvervsområde, for eksempel det stationsnære erhvervsområde ved Ny Vestergårdsvej i Værløse. Nybyggeri bør finde sted som byfortætning og helt generelt, at landzone-områder ikke skal inddrages til byggeri, hverken til boliger eller erhverv.


Tema 2:

Vi mener, at Furesø kommune har nået sit maksimale indbyggertal, hvis de grønne og blå områder skal bevares. Naturen ønskes både mere oplevelsesrig og med større biologisk mangfoldighed end i dag. FA21 er involveret i aktiv naturpleje på flere måder, hvor borgerne søges inddraget. Her samarbejder vi med andre lokale ildsjæle, for eksempel Værløse Naturgruppe, Naturstøttepunkt Hjortøgaard og andre høslætgrupper, der arbejder for at højne biodiversiteten.

Det, at Furesø Kommune har et 2030-mål om at trafik og mobilitet skal være grøn, kræver også at personbiler bruges i mindre antal end nu, for pendlertrafikken morgen og aften er voldsom. Vi peger på mere af en attraktiv kollektiv trafik (altså især et økonomisk spørgsmål).


Tema 3:

Kommunen ønsker at blive klimaneutral og robust.

Dette er meget centralt for vores arbejde med at vise veje til at begrænse det daglige CO2- udslip.

Bøffen, bilen og boligen er de tre steder, hvor vi danskere kan spare mest... foruden flyveturene, tøj samt lysforurening mv.  Det er store syndere af den slags,  som vi faktisk helt kan undvære, hvis vi bare beslutter det.


Men mad skal vi jo have. Tillad, at jeg lige zoomer ind på sparemuligheden her:

El-produktion var den største CO2-udleder i Danmark; på dr.dk kan du finde en ny rapport (2023), der giver oversigt over danskernes udledninger. Her blot nogle få tal:

Hver dansker udleder gennemsnitlig 13 ton CO2 /år (Concito, 2023) Den gennemsnitlige verdensborger udleder 6 ton. Begge dele ligger langt fra de 3 ton, som vi burde udlede pr. person, hvis temperaturstigningen på kloden skal holde sig på de 1,5 grader, som siges at være grænsen for at undgå klimakatastrofer.

Vores mad og madlavning udgør samlet set 20 % heraf, og af al den mad, en gennemsnitlig dansker spiser, stammer 55% af CO2-udledningen fra oksekødet, der belaster klimaet mest. Det burde kunne ændres!


Samarbejdemed andre grønne grupper og foreninger i kommunen.


Da maden er så indlysende et område, hvor vi er nødt til at ændre vores vaner, har vi i enigt samarbejde med Furesø Miljøråd igen indkaldt til et åbent, lokalt borgermøde med emnet:

Vores mad og klima – nu og i fremtiden. Det afholdes 10. april 2024, med nødvendig tilmelding via Furesø Kommunes hjemmeside.


Naturpleje- og fokus på biodiversitet:

I 2023 foretog vi to gange høslæt i samarbejde med Værløse Naturgruppe –både i maj og i september, hvor græsmængden på grund af rigelig regn var særdeles stor, til forskel fra maj-slættet, der var præget af tørke. Vi hjalp også til ved høslættet på Mosegård Park, hvor mange af de omkringboende selv tager interesseret del i arbejdet. Det er tydeligt, at sommerfuglebestanden dér nyder godt af denne form for naturpleje.

Når Værløse Naturgruppe indkalder til naturpleje på Flyvestationsområdet ved græsafbrænding, er vi også parat.

Vi deltager i bestyrelsen for Naturstøttepunktet Hjortøgaard, hvor skolebørn kan komme med deres lærer og deltage i udeskole-aktiviteter. Skolelandbruget i Farum spiller her en væsentlig rolle.


Sammen med stifterne af Reparationsværkstedet rumler vi stadigvæk med visionen om, at Furesø Kommune skaber et 'Grønt Hus' i den smukke gamle bygning Hareskovhvile. Planerne er foreløbig blokeret på grund af mulig tilstedeværelse af skimmelsvamp. Her kunne der være permanent plads til de mange grønne lokale gruppers arbejde - et samlingssted for borgere, der ønsker hjælp til deres grønne omstilling.www.FA21.dk er vores hjemmeside

Den er blevet skabt og bliver løbende opdateret af vores webmaster, som nu i mange år har arbejdet frivilligt, lige som resten af bestyrelsen.

På hjemmesiden informerer vi om vore egne og i et vist omfang også om andre miljømæssigt interessante aktiviteter i vores område.

Medlemmerne kan søge om at få nyheder / tekster lagt ind ved henvendelse til mig som formand.

FA21 har også en facebook-side, som alle kan læse og skrive på.Jane Lindum / bestyrelsen for FA21

Marts 2024


Referat af FA21 generalforsamling d. 26. april 2023
Kl. 19:30 i Satellitten i Værløse.


Desværre manglede der noget tekst i det oprindelige referat under pkt. 7, det er nu tilføjet i kursiv.


Til stede: Jane, Anna Bodil, Leif, Birgit, Ulrick samt – som eneste ikke-medlem af bestyrelsen – Ole Andersen.


1 Ole Andersen og Ulrick valgtes som hhv. dirigent og referent.


2 Herefter kommenterede Jane enkelte punkter i den i forvejen udsendte årsberetning, som hun henviste til. Hun udtalte tilfredshed med FA21’s bidrag (stamcellebøffer, høkasse) til klimafolkemødet på bymidten – gode paneldeltagere, god debatledelse, men beklagede den forstyrrende larm under debatten fra de mange boder. Skal måske organiseres bedre næste gang.


Jane fandt, at vi har et problem med at aktivere vores medlemmer (19). Vi har dog en kreds af såkaldt ”miljøinteresserede” (36), som, uden at være medlemmer, modtager vores nyhedsbreve o.l.


Jane oplyste, at vi efter mødet på Vestforbrændning d. 12/4 faktisk har fået skriftlige svar på vores spørgsmål.


Jane beklagede dybt, at høstmarkedet i år er sparet bort – særdeles uheldigt!


Sidste års ide om at formidle erfaringer om kollektiv etablering af ladestandere forekommer ikke så relevant længere.


Jane har ikke opgivet høkassen som klima-demonstrations eksempel. Den fortsætter hun med.


Reparationscaféen fortsætter, selv om den ikke hver eneste gang er et tilløbsstykke.


Også leslåning fortsætter, dels ved Søndersø, dels ved Nørreskov Park, sidstnævnte anført af Karin Therkelsen.


Et opmærksomhedspunkt bliver Miljørådets forslag om plantning af 20.000 træer (offentligt/privat) inden 2030.


3 Regnskab. Regnskabet for 2022 blev gennemgået af Birgit og godkendt uden bemærkninger.


4 Valg af bestyrelse. Leif og Birgit blev genvalgt med akklamation.


5 Kontingentet blev fastsat uændret til 75 kr.


6 Arbejdsopgaver: Affald, CO2, klimafolkemøde, varme, energi, genanvendelse, genbrug, træer, afledning af regnvand, kommunens Agenda 21 plan ”Furesø på forkant”.


7 Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Til gengæld blev bestyrelsens forslag om at justere på vedtægternes angivelse af generalforsamlings-rækkefølgen vedtaget. Formålet var, at både kontingentet samt hvilke arbejdsopgaver, som FA21 i det kommende år vil have fokus på ligger fast, inden der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


8 Revisor genvalgtes


9 Eventuelt. Gav anledning til debat om den manglende folkelige appel i begrebet ”Agenda 21”, specielt når henses til, hvordan unge flokkes om udfordringerne omkring ”klima”.


Jane annoncerede, at hendes private situation nødvendiggjorde et snarligt skifte på formandsposten.

.


Referat af FA21 generalforsamling d. 18. april 2022
Kl. 16 på rådhuset


Til stede fra bestyrelsen: Jane, Anna Bodil, Leif, Birgit, Mette og Ulrick (ref.). Herudover Karin.


Pkt. 1. Mette valgtes som dirigent, Ulrick som referent.


Pkt. 2. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.

Jane gennemgik kort den på forhånd udsendte årsberetning, der ikke gav anledning til bemærkninger.


Pkt. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Punktet gav anledning til følgende:

 • Der viste sig en uklarhed om antallet af medlemmer (11-19?)
 • Kontingent skal fremover indbetales til foreningens bankkonto. Mobile Pay må ikke benyttes.
 • Indtægter/udgifter i forbindelse med konkrete arrangementer skal fremover fremgå af regnskabet.


Herefter godkendtes regnskabet.


Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Anna Bodil Hald og Ulrick Moos genvalgtes.


Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Punktet gav (som ofte tidligere) anledning til en langvarig debat om, for hvilket år kontingentet fastsættes – eller burde fastsættes. Man vedtog dog en kontingentforhøjelse fra og med 2022 fra
de nuværende 50 kr. til 75 kr. Endvidere vedtoges efter forslag fra Karin at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien med henblik på at afklare den komplekse
problemstilling om, hvilket år det fastlagte kontingent skal dække – ”indeværende år” som angivet i de nu gældende vedtægter, eller ”det følgende år” som foretrukket af nogle. Sidstnævnte vil kræve en vedtægtsændring.


6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år.
Der var enighed om, at energi/varme er hovedoverskriften for vores kommende aktiviteter. Jane orienterede om et kommende samarbejde med en lokal klimagruppe, der foreløbig har planlagt 3
kampagnedage:

 • 21/4 – klimamad
 • 21/5 – energi/varme
 • Juni - ??


Ulrick henviste til sine tre forslag til konkrete arrangementer, nævnt i referat fra det seneste bestyrelsesmøde. Der var endvidere forslag om at arrangere et besøg på Vestforbrænding.


Mette og Karin laver oplæg om kommunal kompostering af haveaffald.


For så vidt angår punktet budget for indeværende år foreslog Jane at droppe fremlæggelse af budget, da foreningen erfaringsmæssigt altid kunne få midler fra kommunen til at dække projektudgifter. (Se nedenfor under forslag til vedtægtsændringer.)


Pkt. 7. Indkomne forslag til behandling.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, der blev godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.


Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor blev genvalgt.


Pkt. 9 Eventuelt
Jane redegjorde for sin støttende indsats før og efter Palles død og bisættelse. Janes mindeord var optaget i Furesø Avis og kan i øvrigt læses på foreningens hjemmeside.Dato og signaturer:  

Referent Ulrick Moos

Kasserer Birgit Troen

Formand Jane Lindum

Generalforsamling d. 14. april 2021


Alle i bestyrelsen var til stede på ZOOM.

Valgt til dirigent: Maj-Brit

Valgt til referent: Ulrich


Alle var velkomne til at deltage, men det var kun kontingent-betalende medlemmer, som havde stemmeret på mødet.

Vedtægterne - og dermed dagsordenen findes let på vores hjemmeside, www.fa21.dk - den har fået nyt udseende, men indeholder det samme som før. Under overskriften 'Mere' fremkommer 'Vedtægter'.


Samtidig anmoder jeg om indbetaling af kontingent for 2021 -UNDTAGEN fra de af jer, som allerede har betalt (for 2020)

Dette kan gøres ved at overføre 50 kr., enten via

MobilePay til 53 53 85 86 (kasserer Birgit Troen)  eller ved bankoverførsel til Lån og Spar Bank, reg. 0400 konto 4017 4886 611.


Bestyrelsens forslag om at corona-året 2020 bliver betragtet som kontingentfrit blev vedtaget. Det betyder, at alle betalte 2020-kontingenter automatisk vil blive indregnet som et 2021-kontingent.Referat af FA21 generalforsamling d. 14. april 2021 – virtuelt på Zoom

Deltagere: Maj-Brit, bestyrelsen (Jane, Anna Bodil, Birgit, Leif og Heddy, Ulrick), suppleant Mette Allerslev samt Mette Lund Sørensen og Karin Therkelsen

 1. Maj-Brit og Ulrick valgtes som henholdsvis dirigent og referent.

 2. Bestyrelsens beretning. Jane henviste til den udsendte årsberetning, der gav anledning til enkelte uddybende spørgsmål og bemærkninger, men i øvrigt godkendt.

 3. Regnskab for 2020. Birgit gennemgik regnskabet, der teknisk set var præget af overgangen fra Merkur Bank til Lån og Spar Bank. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

 4. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jane og Leif blev genvalgt. Mette Allerslev Jensen blev nyvalgt, idet Heddy efter eget valg har ønsket at udtræde. Emilie fortsætter som ’tilknyttet’.

 5. Fastsættelse af kontingent for 2021. Kontingentet fastsattes uændret til 50 kr. Da 2020 pga. coronaen er et kontingentfrit år, vil evt. indbetalinger i 2020 blive anset som indbetalinger dækkende 2021.

 6. Arbejdsplan og budget for det kommende år. Maj-Brit orienterede om arbejdet med klimafamilier og med miljøundervisning her i foråret samt om kommunens markering af FNs VerdensMål til efteråret, hvor FA21 jo forventes at være aktiv. Man fokuserer på alle verdensmål, som sidst. Det bliver 9/9 på Værløse Bymidte og 7/10 på Farum Bytorv. Høstmarkedet i år har desværre måttet aflyses, da Skolelandbruget ikke har set sig i stand til at håndtere de vidtgående corona-sikkerhedskrav for så mange besøgende. ABH pegede på problemer med plastsortering og behovet for info og rådgivning på dette punkt. På genbrugsstationen skal plasten sorteres (med stor usikkerhed om fraktioneringen), mens plasten hjemme går i samme spand – det holder ikke! Karin Therkelsen orienterede om et grundejerforeningsprojekt på græsarealerne ved Skovlinjen. Der er hidtil blevet slået græs hvert fjerde år, hvilket udelukker blomster i området. Nu arbejder man på slåning hvert år, så blomsterne får plads. Det sker i samarbejde med kommunen og DN. Mette Lund Sørensen gav anledning til en drøftelse af FA21’s evt. faste tilstedeværelse ved byrådsmøder. Anbefalingen fra bestyrelsen var dog at følge dagsordenerne på nettet og så møde op i særlige tilfælde. Ulrick foreslog, at Jane samler op på de mange aktivitetsforslag, der er gemt i referater og dokumenter fra 2020 og præsenterede en oversigt til drøftelse og prioritering på førstkommende bestyrelsesmøde. Forslaget blev støttet. Om budgettet anførte Jane, at det måtte afhænge af de løbende aktivitetsbeslutninger, og at det derfor ikke gav mening at stille et budget op på forhånd. Der var forståelse herfor, idet ABH dog anbefalede, at mere udgiftskrævende tiltag (> 3.000 kr.) blev lagt op i bestyrelsen. Dette blev støttet.

 7. Der var ikke indkommet forslag.

 8. Valg af revisor. Johanne Jelved genvalgtes.

 9. Evt. Det vedtoges at ofre en mindre udgift til Zoom, der hindrer de halvtimes afbrydelser, som indtraf på mødet og nødvendiggjorde fem minutter til nyoprettelse af mødet. Leif hjælper hermed.
  Dato og signaturer:   20. maj 2021

Referent Ulrick Moos

Kasserer Birgit Troen

Formand Jane LindumGeneralforsamling d. 18. juni 2020


Alle i bestyrelsen var til stede, bortset fra Anna Bodil (afbud pga. feltarbejde).

Valgt til dirigent: Maj-Brit

Valgt til referent: Helle / Jane 30.juni 2020Formandens beretning i overskrifter (vedlagt som bilag i sin fulde længde):

 • Foredrag om Fremtidens Mad (v. Anna Haldrup fra Købeanhavns Universitet, Institut for fødevarer og ernæring) er udskudt til efteråret pga. Corona-situationen. • Resume af de projekter, som foreningen det seneste år har deltaget i/stået for. Her blev fremhævet opstart af Furesø Reparationsværksted, der nåede at blive afholdt 4 gange inden Corona-nedluk. Genåbner sidste lørdag i august. Planlagte datoer kan findes på FA21’s hjemmeside, www.fa21.dk • Der er det seneste år blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder – ca. 1 gang hver måned bortset fra sommer- og jule-pauser. Det seneste møde under Corona-situationen blev afholdt via IT-møde-platformen Zoom. • Foreningen var repræsenteret ved indvielse af et stort kollektivt jordvarmeanlæg i en bebyggelse i Hørsholm i efteråret. Det var tænkt som en inspirationstur, og formanden har efterfølgende talt med Lene Munk Petersen (Furesø Kommune) med henblik på, om noget lignende kunne gennemføres her. I den forbindelse blev også nævnt, at en ny bebyggelse på Værløse Flyvestation, ”Mageløse”, har etableret opvarmning v.hj.a. afværgevand (via varmepumper). Man regner med, at afværgevandet vil vedblive som varmekilde i mindst 50 år endnu (afværger forurening af jorden på flyvestationen fra flyvevåbnets tid). • Formanden berettede endvidere, at FA21 går videre med ønsket om at tilskynde Furesø Kommune til en mere sammenhængende, miljørigtig varme-strategi.


 • FA21’s repræsentant i Miljørådet: Lige nu er det Jane, formanden, der deltager. Men hvis en anden er interesseret, er dette muligt. Der var møde medio juni, hvor det bl.a. blev talt om, hvad Miljørådet kan bruge FA21 til. En vigtig rolle er, at bringe FA21’s høringssvar med til Miljørådet, så det kan tages med til Furesø Kommune, når emner sendes til høring. Eksempler på emner: Kunstgræsbanen i Hareskov IF, hvor placeringen ikke overholder den påbudte afstand til vandhuller. Også FCN er ved at anlægge en kunstgræsbane i Farum samt en ny stor P-plads i fredede arealer, hvilket har afstedkommet 100 høringssvar og mange kritiske avisindlæg. • Borgerrettede aktiviteter: Her samarbejder FA21 med kommunens Grønne Guide. Eksempler herpå kan nævnes arrangementet ”Vilde Haver” på genbrugspladsen, hvor man kunne få ombyttet sine rester af havegifte/sprøjtemidler med bunddækkeplanter. En anden borgerretter aktivitet er det årlige Høstmarked på den anden søndag i august, som dog i år er aflyst, grundet Corona. • FA21 har haft skrevet en ”Grøn artikel” i Furesø avis et par gange i starten af 2020. En planlagt artikel om plastik er skrevet og skulle have været trykt i marts måned. Men den blev ikke optaget – det er svært at få avisen til at trykke ikke-betalte artikler. Jane prøver at sende den ind igen efter sommerferien. Og det blev også aftalt, at Jane skal sende plastik-artiklen til alle medlemmer af FA21. • Danmark for målene: FA21 var repræsenteret ved 3 af disse arrangementer på Værløse Bymidte. I 2020 var der planlagt ét stort arrangement, hvor samtlige 17 FN-mål bliver belyst. Det bliver forhåbentlig gennemført i efteråret (½ år forsinket). • FA21 har også samarbejde med de andre ”grønne” grupper/foreninger i kommunen: Værløse Naturgruppe (høslæt), Ko-klapperne samt Furesø Miljøpunkt (reparationsværksted).Personalia:

Tak til Palle, Helle og Emilie, som af forskellige årsager har valgt at træde ud af bestyrelsen, men som stadig regnes for ressourcepersoner.
Regnskabet:

Hjemmeside-domænet skal overføres fra Gy Larsen, som hidtil har stået som ejer. Kun nogle formalia mangler. Regnskabet blev godkendt. I den forbindelse takkede formanden for den frivillige og ofte store indsats, som den nuværende kasserer, Leif Lykke Madsen har ydet foreningen i mange år.


Valg til bestyrelse:

Anna Bodil og Ulrick er begge på valg og har valgt at genopstille. Begge genvalgt. Birgit Troen, som allerede sidste år lovede at ville påtage sig posten som kasserer ved nærværende lejlighed, blev valgt med applaus.

Helle har valgt at stoppe som suppleant – overgår til at være menigt medlem. Mette Allerslev Jensen meldte sig som ny suppleant og blev valgt.Valg af revisor:

Thomas Sture Rasmussen, der har været vores rigtig gode revisor i hele foreningens levetid, har valgt at stoppe. På bestyrelsens vegne blev der udtrykt mange tak for de mange års kyndige og hjælpsomme bistand!

Jane har heldigvis fundet en ny revisor: Johanne Jelnes. Der ledes efter en revisor-suppleant.Fastsættelse af kontingent:

50 kr./år blev vedtaget (samme som de seneste mange år). Der var diskussion frem og tilbage om, hvornår på året, der skal betales. Det blev aftalt, at der sendes en mail ud til alle medlemmer om at indbetale 2020-kontingentet senest d. 1. august 2020.Indkomne forslag til arbejds-emner i FA21:

 • Giftfri haver (incl. fliser)

 • Videreformidling af viden om affaldssortering

 • Regeringens seneste forslag om sortering af affald i 10 fraktioner

 • FA21 skal samarbejde med Furesø Kommune vedr. smidighed i forhold til, hvor mange affalds-spande hver husstand skal have og hvordan de kan deles mellem naboer

4

 • Jord – Mette præsenterede sin historie om at komme fra landbruget til et by-liv, hvor der ikke er meget kendskab til jord. Mette vil gerne formidle denne viden.

 • Ukrudt – hvad er det? Og hvordan lærer man folk at synes at det er kønt?

Eventuelt:

Vedr. emnet ”Grøn Energiforsyning”: Det blev på Miljørådsmødet fornylig foreslået at samarbejde med Lokalsamfundenes Samvirke.

Furesø Kommunes ”Plan- og Agenda 21-strategi 2020” mangler i den grad ordet ”Miljø”. dette bør pointeres overfor kommunen. Høringssvaret vil blive udarbejdet i samarbejde med to andre fra Miljørådet. Andre fra FA21-bestyrelsen må naturligvis gerne være med.Bestyrelsesmøder:

Første møde efter sommerferien blev planlagt til torsdag d. 20. august kl. 17 (1½ time). Jane finder et sted og sender info ud til bestyrelsen.

Efterfølgende møder aftales på dette første møde.
Refereret 23. juni 2020 af Helle ThomassenReferatet godkendt af Maj-Brit Petersen som ordstyrer d.Referatet godkendt af Jane Lindum som formand d. 30. juni 2020.


Ajourført: 13. maj 2024. Kl. 20:10.