Generalforsamlinger i FA21Referat af FA21 generalforsamling d. 26. april 2023
Kl. 19:30 i Satellitten i Værløse.


Desværre manglede der noget tekst i det oprindelige referat under pkt. 7, det er nu tilføjet i kursiv.


Til stede: Jane, Anna Bodil, Leif, Birgit, Ulrick samt – som eneste ikke-medlem af bestyrelsen – Ole Andersen.


1 Ole Andersen og Ulrick valgtes som hhv. dirigent og referent.


2 Herefter kommenterede Jane enkelte punkter i den i forvejen udsendte årsberetning, som hun henviste til. Hun udtalte tilfredshed med FA21’s bidrag (stamcellebøffer, høkasse) til klimafolkemødet på bymidten – gode paneldeltagere, god debatledelse, men beklagede den forstyrrende larm under debatten fra de mange boder. Skal måske organiseres bedre næste gang.


Jane fandt, at vi har et problem med at aktivere vores medlemmer (19). Vi har dog en kreds af såkaldt ”miljøinteresserede” (36), som, uden at være medlemmer, modtager vores nyhedsbreve o.l.


Jane oplyste, at vi efter mødet på Vestforbrændning d. 12/4 faktisk har fået skriftlige svar på vores spørgsmål.


Jane beklagede dybt, at høstmarkedet i år er sparet bort – særdeles uheldigt!


Sidste års ide om at formidle erfaringer om kollektiv etablering af ladestandere forekommer ikke så relevant længere.


Jane har ikke opgivet høkassen som klima-demonstrations eksempel. Den fortsætter hun med.


Reparationscaféen fortsætter, selv om den ikke hver eneste gang er et tilløbsstykke.


Også leslåning fortsætter, dels ved Søndersø, dels ved Nørreskov Park, sidstnævnte anført af Karin Therkelsen.


Et opmærksomhedspunkt bliver Miljørådets forslag om plantning af 20.000 træer (offentligt/privat) inden 2030.


3 Regnskab. Regnskabet for 2022 blev gennemgået af Birgit og godkendt uden bemærkninger.


4 Valg af bestyrelse. Leif og Birgit blev genvalgt med akklamation.


5 Kontingentet blev fastsat uændret til 75 kr.


6 Arbejdsopgaver: Affald, CO2, klimafolkemøde, varme, energi, genanvendelse, genbrug, træer, afledning af regnvand, kommunens Agenda 21 plan ”Furesø på forkant”.


7 Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Til gengæld blev bestyrelsens forslag om at justere på vedtægternes angivelse af generalforsamlings-rækkefølgen vedtaget. Formålet var, at både kontingentet samt hvilke arbejdsopgaver, som FA21 i det kommende år vil have fokus på ligger fast, inden der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


8 Revisor genvalgtes


9 Eventuelt. Gav anledning til debat om den manglende folkelige appel i begrebet ”Agenda 21”, specielt når henses til, hvordan unge flokkes om udfordringerne omkring ”klima”.


Jane annoncerede, at hendes private situation nødvendiggjorde et snarligt skifte på formandsposten.

.


Referat af FA21 generalforsamling d. 18. april 2022
Kl. 16 på rådhuset


Til stede fra bestyrelsen: Jane, Anna Bodil, Leif, Birgit, Mette og Ulrick (ref.). Herudover Karin.


Pkt. 1. Mette valgtes som dirigent, Ulrick som referent.


Pkt. 2. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.

Jane gennemgik kort den på forhånd udsendte årsberetning, der ikke gav anledning til bemærkninger.


Pkt. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Punktet gav anledning til følgende:

 • Der viste sig en uklarhed om antallet af medlemmer (11-19?)
 • Kontingent skal fremover indbetales til foreningens bankkonto. Mobile Pay må ikke benyttes.
 • Indtægter/udgifter i forbindelse med konkrete arrangementer skal fremover fremgå af regnskabet.


Herefter godkendtes regnskabet.


Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Anna Bodil Hald og Ulrick Moos genvalgtes.


Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Punktet gav (som ofte tidligere) anledning til en langvarig debat om, for hvilket år kontingentet fastsættes – eller burde fastsættes. Man vedtog dog en kontingentforhøjelse fra og med 2022 fra
de nuværende 50 kr. til 75 kr. Endvidere vedtoges efter forslag fra Karin at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien med henblik på at afklare den komplekse
problemstilling om, hvilket år det fastlagte kontingent skal dække – ”indeværende år” som angivet i de nu gældende vedtægter, eller ”det følgende år” som foretrukket af nogle. Sidstnævnte vil kræve en vedtægtsændring.


6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år.
Der var enighed om, at energi/varme er hovedoverskriften for vores kommende aktiviteter. Jane orienterede om et kommende samarbejde med en lokal klimagruppe, der foreløbig har planlagt 3
kampagnedage:

 • 21/4 – klimamad
 • 21/5 – energi/varme
 • Juni - ??


Ulrick henviste til sine tre forslag til konkrete arrangementer, nævnt i referat fra det seneste bestyrelsesmøde. Der var endvidere forslag om at arrangere et besøg på Vestforbrænding.


Mette og Karin laver oplæg om kommunal kompostering af haveaffald.


For så vidt angår punktet budget for indeværende år foreslog Jane at droppe fremlæggelse af budget, da foreningen erfaringsmæssigt altid kunne få midler fra kommunen til at dække projektudgifter. (Se nedenfor under forslag til vedtægtsændringer.)


Pkt. 7. Indkomne forslag til behandling.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, der blev godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.


Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor blev genvalgt.


Pkt. 9 Eventuelt
Jane redegjorde for sin støttende indsats før og efter Palles død og bisættelse. Janes mindeord var optaget i Furesø Avis og kan i øvrigt læses på foreningens hjemmeside.Dato og signaturer:  

Referent Ulrick Moos

Kasserer Birgit Troen

Formand Jane Lindum

Generalforsamling d. 14. april 2021


Alle i bestyrelsen var til stede på ZOOM.

Valgt til dirigent: Maj-Brit

Valgt til referent: Ulrich


Alle var velkomne til at deltage, men det var kun kontingent-betalende medlemmer, som havde stemmeret på mødet.

Vedtægterne - og dermed dagsordenen findes let på vores hjemmeside, www.fa21.dk - den har fået nyt udseende, men indeholder det samme som før. Under overskriften 'Mere' fremkommer 'Vedtægter'.


Samtidig anmoder jeg om indbetaling af kontingent for 2021 -UNDTAGEN fra de af jer, som allerede har betalt (for 2020)

Dette kan gøres ved at overføre 50 kr., enten via

MobilePay til 53 53 85 86 (kasserer Birgit Troen)  eller ved bankoverførsel til Lån og Spar Bank, reg. 0400 konto 4017 4886 611.


Bestyrelsens forslag om at corona-året 2020 bliver betragtet som kontingentfrit blev vedtaget. Det betyder, at alle betalte 2020-kontingenter automatisk vil blive indregnet som et 2021-kontingent.Referat af FA21 generalforsamling d. 14. april 2021 – virtuelt på Zoom

Deltagere: Maj-Brit, bestyrelsen (Jane, Anna Bodil, Birgit, Leif og Heddy, Ulrick), suppleant Mette Allerslev samt Mette Lund Sørensen og Karin Therkelsen

 1. Maj-Brit og Ulrick valgtes som henholdsvis dirigent og referent.

 2. Bestyrelsens beretning. Jane henviste til den udsendte årsberetning, der gav anledning til enkelte uddybende spørgsmål og bemærkninger, men i øvrigt godkendt.

 3. Regnskab for 2020. Birgit gennemgik regnskabet, der teknisk set var præget af overgangen fra Merkur Bank til Lån og Spar Bank. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

 4. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jane og Leif blev genvalgt. Mette Allerslev Jensen blev nyvalgt, idet Heddy efter eget valg har ønsket at udtræde. Emilie fortsætter som ’tilknyttet’.

 5. Fastsættelse af kontingent for 2021. Kontingentet fastsattes uændret til 50 kr. Da 2020 pga. coronaen er et kontingentfrit år, vil evt. indbetalinger i 2020 blive anset som indbetalinger dækkende 2021.

 6. Arbejdsplan og budget for det kommende år. Maj-Brit orienterede om arbejdet med klimafamilier og med miljøundervisning her i foråret samt om kommunens markering af FNs VerdensMål til efteråret, hvor FA21 jo forventes at være aktiv. Man fokuserer på alle verdensmål, som sidst. Det bliver 9/9 på Værløse Bymidte og 7/10 på Farum Bytorv. Høstmarkedet i år har desværre måttet aflyses, da Skolelandbruget ikke har set sig i stand til at håndtere de vidtgående corona-sikkerhedskrav for så mange besøgende. ABH pegede på problemer med plastsortering og behovet for info og rådgivning på dette punkt. På genbrugsstationen skal plasten sorteres (med stor usikkerhed om fraktioneringen), mens plasten hjemme går i samme spand – det holder ikke! Karin Therkelsen orienterede om et grundejerforeningsprojekt på græsarealerne ved Skovlinjen. Der er hidtil blevet slået græs hvert fjerde år, hvilket udelukker blomster i området. Nu arbejder man på slåning hvert år, så blomsterne får plads. Det sker i samarbejde med kommunen og DN. Mette Lund Sørensen gav anledning til en drøftelse af FA21’s evt. faste tilstedeværelse ved byrådsmøder. Anbefalingen fra bestyrelsen var dog at følge dagsordenerne på nettet og så møde op i særlige tilfælde. Ulrick foreslog, at Jane samler op på de mange aktivitetsforslag, der er gemt i referater og dokumenter fra 2020 og præsenterede en oversigt til drøftelse og prioritering på førstkommende bestyrelsesmøde. Forslaget blev støttet. Om budgettet anførte Jane, at det måtte afhænge af de løbende aktivitetsbeslutninger, og at det derfor ikke gav mening at stille et budget op på forhånd. Der var forståelse herfor, idet ABH dog anbefalede, at mere udgiftskrævende tiltag (> 3.000 kr.) blev lagt op i bestyrelsen. Dette blev støttet.

 7. Der var ikke indkommet forslag.

 8. Valg af revisor. Johanne Jelved genvalgtes.

 9. Evt. Det vedtoges at ofre en mindre udgift til Zoom, der hindrer de halvtimes afbrydelser, som indtraf på mødet og nødvendiggjorde fem minutter til nyoprettelse af mødet. Leif hjælper hermed.
  Dato og signaturer:   20. maj 2021

Referent Ulrick Moos

Kasserer Birgit Troen

Formand Jane LindumGeneralforsamling d. 18. juni 2020


Alle i bestyrelsen var til stede, bortset fra Anna Bodil (afbud pga. feltarbejde).

Valgt til dirigent: Maj-Brit

Valgt til referent: Helle / Jane 30.juni 2020Formandens beretning i overskrifter (vedlagt som bilag i sin fulde længde):

 • Foredrag om Fremtidens Mad (v. Anna Haldrup fra Købeanhavns Universitet, Institut for fødevarer og ernæring) er udskudt til efteråret pga. Corona-situationen. • Resume af de projekter, som foreningen det seneste år har deltaget i/stået for. Her blev fremhævet opstart af Furesø Reparationsværksted, der nåede at blive afholdt 4 gange inden Corona-nedluk. Genåbner sidste lørdag i august. Planlagte datoer kan findes på FA21’s hjemmeside, www.fa21.dk • Der er det seneste år blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder – ca. 1 gang hver måned bortset fra sommer- og jule-pauser. Det seneste møde under Corona-situationen blev afholdt via IT-møde-platformen Zoom. • Foreningen var repræsenteret ved indvielse af et stort kollektivt jordvarmeanlæg i en bebyggelse i Hørsholm i efteråret. Det var tænkt som en inspirationstur, og formanden har efterfølgende talt med Lene Munk Petersen (Furesø Kommune) med henblik på, om noget lignende kunne gennemføres her. I den forbindelse blev også nævnt, at en ny bebyggelse på Værløse Flyvestation, ”Mageløse”, har etableret opvarmning v.hj.a. afværgevand (via varmepumper). Man regner med, at afværgevandet vil vedblive som varmekilde i mindst 50 år endnu (afværger forurening af jorden på flyvestationen fra flyvevåbnets tid). • Formanden berettede endvidere, at FA21 går videre med ønsket om at tilskynde Furesø Kommune til en mere sammenhængende, miljørigtig varme-strategi.


 • FA21’s repræsentant i Miljørådet: Lige nu er det Jane, formanden, der deltager. Men hvis en anden er interesseret, er dette muligt. Der var møde medio juni, hvor det bl.a. blev talt om, hvad Miljørådet kan bruge FA21 til. En vigtig rolle er, at bringe FA21’s høringssvar med til Miljørådet, så det kan tages med til Furesø Kommune, når emner sendes til høring. Eksempler på emner: Kunstgræsbanen i Hareskov IF, hvor placeringen ikke overholder den påbudte afstand til vandhuller. Også FCN er ved at anlægge en kunstgræsbane i Farum samt en ny stor P-plads i fredede arealer, hvilket har afstedkommet 100 høringssvar og mange kritiske avisindlæg. • Borgerrettede aktiviteter: Her samarbejder FA21 med kommunens Grønne Guide. Eksempler herpå kan nævnes arrangementet ”Vilde Haver” på genbrugspladsen, hvor man kunne få ombyttet sine rester af havegifte/sprøjtemidler med bunddækkeplanter. En anden borgerretter aktivitet er det årlige Høstmarked på den anden søndag i august, som dog i år er aflyst, grundet Corona. • FA21 har haft skrevet en ”Grøn artikel” i Furesø avis et par gange i starten af 2020. En planlagt artikel om plastik er skrevet og skulle have været trykt i marts måned. Men den blev ikke optaget – det er svært at få avisen til at trykke ikke-betalte artikler. Jane prøver at sende den ind igen efter sommerferien. Og det blev også aftalt, at Jane skal sende plastik-artiklen til alle medlemmer af FA21. • Danmark for målene: FA21 var repræsenteret ved 3 af disse arrangementer på Værløse Bymidte. I 2020 var der planlagt ét stort arrangement, hvor samtlige 17 FN-mål bliver belyst. Det bliver forhåbentlig gennemført i efteråret (½ år forsinket). • FA21 har også samarbejde med de andre ”grønne” grupper/foreninger i kommunen: Værløse Naturgruppe (høslæt), Ko-klapperne samt Furesø Miljøpunkt (reparationsværksted).Personalia:

Tak til Palle, Helle og Emilie, som af forskellige årsager har valgt at træde ud af bestyrelsen, men som stadig regnes for ressourcepersoner.
Regnskabet:

Hjemmeside-domænet skal overføres fra Gy Larsen, som hidtil har stået som ejer. Kun nogle formalia mangler. Regnskabet blev godkendt. I den forbindelse takkede formanden for den frivillige og ofte store indsats, som den nuværende kasserer, Leif Lykke Madsen har ydet foreningen i mange år.


Valg til bestyrelse:

Anna Bodil og Ulrick er begge på valg og har valgt at genopstille. Begge genvalgt. Birgit Troen, som allerede sidste år lovede at ville påtage sig posten som kasserer ved nærværende lejlighed, blev valgt med applaus.

Helle har valgt at stoppe som suppleant – overgår til at være menigt medlem. Mette Allerslev Jensen meldte sig som ny suppleant og blev valgt.Valg af revisor:

Thomas Sture Rasmussen, der har været vores rigtig gode revisor i hele foreningens levetid, har valgt at stoppe. På bestyrelsens vegne blev der udtrykt mange tak for de mange års kyndige og hjælpsomme bistand!

Jane har heldigvis fundet en ny revisor: Johanne Jelnes. Der ledes efter en revisor-suppleant.Fastsættelse af kontingent:

50 kr./år blev vedtaget (samme som de seneste mange år). Der var diskussion frem og tilbage om, hvornår på året, der skal betales. Det blev aftalt, at der sendes en mail ud til alle medlemmer om at indbetale 2020-kontingentet senest d. 1. august 2020.Indkomne forslag til arbejds-emner i FA21:

 • Giftfri haver (incl. fliser)

 • Videreformidling af viden om affaldssortering

 • Regeringens seneste forslag om sortering af affald i 10 fraktioner

 • FA21 skal samarbejde med Furesø Kommune vedr. smidighed i forhold til, hvor mange affalds-spande hver husstand skal have og hvordan de kan deles mellem naboer

4

 • Jord – Mette præsenterede sin historie om at komme fra landbruget til et by-liv, hvor der ikke er meget kendskab til jord. Mette vil gerne formidle denne viden.

 • Ukrudt – hvad er det? Og hvordan lærer man folk at synes at det er kønt?

Eventuelt:

Vedr. emnet ”Grøn Energiforsyning”: Det blev på Miljørådsmødet fornylig foreslået at samarbejde med Lokalsamfundenes Samvirke.

Furesø Kommunes ”Plan- og Agenda 21-strategi 2020” mangler i den grad ordet ”Miljø”. dette bør pointeres overfor kommunen. Høringssvaret vil blive udarbejdet i samarbejde med to andre fra Miljørådet. Andre fra FA21-bestyrelsen må naturligvis gerne være med.Bestyrelsesmøder:

Første møde efter sommerferien blev planlagt til torsdag d. 20. august kl. 17 (1½ time). Jane finder et sted og sender info ud til bestyrelsen.

Efterfølgende møder aftales på dette første møde.
Refereret 23.juni 2020 af Helle ThomassenReferatet godkendt af Maj-Brit Petersen som ordstyrer d.Referatet godkendt af Jane Lindum som formand d. 30. juni 2020.


Ajourført: 17. maj 2023. Kl. 20:00.