Årsberetning for FA21 2019 – 2020
Af Jane Lindum maj 2020

Den besynderlige situation, at coronakrisen fra 3. marts har sat alt på stand-by i ubestemt tid, har nødvendiggjort at vi beder om medlemmernes accept af at vi dette år afviger fra foreningens vedtægter, som foreskriver at den årlige generalforsamling skal være afviklet inden 1. maj. Generalforsamlingen måtte nødvendigvis udskydes fra den planlagte dato (23/4) til torsdag 18/6 2020, tvunget af myndighedernes forsamlingsforbud i forbindelse med Covid19-pandemien.
Medlemmerne vil få nøjere meddelelse herom senest 3. juni

Hermed fremsendes den årlige information til medlemmerne om hvad Furesø Agenda 21 har beskæftiget sig med i det forgangne år.

Foredrag:
Ved sidste års generalforsamling (24/4 2019) markerede FA21 de to ’fyrtårne’ som Furesø kommune præsenterede i forbindelse med grøn omstilling (økologisk mad og rent drikkevand) ved at invitere Rikke Milbak, der gav gode ideer til hvordan private kan gøre deres egen have lidt mere vild, og dermed blandt andet hjælpe med til at sikre renheden af vores grundvand, og dermed også drikkevandet. Naturligvis lærte vi også om den ’vilde’ haves positive betydning for biodiversiteten, især for insekter, fugle og andre dyr.
I forlængelse heraf vedhæfter jeg den artikel om den naturlige, ’let vilde’ have, som vi i år havde planlagt til påskeudgaven af Furesø Avis’ klumme om ’Grøn Omstilling’. Også her har Corona-situationen gjort det umuligt at få plads.

I år valgte vi - som inspiration ved dette års generalforsamling - at sætte fokus på Furesø Kommunes andet ’fyrtårn’: den mad, som vi skal leve af i fremtiden, og inviterede institutleder Anna Haldrup fra Institut for fødevarer og ernæring, Københavns Universitet. Foreløbig satser vi på, at dette foredrag vil kunne høres i forbindelse med en forsinket generalforsamling 18/6 – hvis myndighederne til den tid tillader, at man kan forsamles under betryggende forhold. Ellers laver vi et særskilt arrangement senere.
På Institut for Fødevarevidenskab arbejder man med udvikling af fremtidens bæredygtige, sunde, sikre og velsmagende fødevarer. Vi skal klart spise færre mejeriprodukter og flere lokale fødevarer samt mindre kød, i givet fald helst fra dyr på naturpleje. Hertil kræves forskning i hvordan man udvikler nye fødevarer baseret på nye proteiner, som f.eks. fermenterede planteprodukter, mikroalger, tang, brug af sidestrømme fra fødevareproduktionen (fx mask fra ølproduktion) mv. Man forsker også i forbrugeradfærd og smag, for at kunne introducere de nye og mere bæredygtige fødevarer på en måde så befolkningen har lyst til at købe og spise dem.

Projekt 2019:
l løbet af året har vi arbejdet videre med fokus på realisering af vores ide om et genbrugs/reparationsværksted – endnu en af de centrale opgaver i den bæredygtige vækst, nemlig 'de tre x R' ( Reduce, Re-use og Recirculation) altså
• Reduktion af vores forbrug
• Fremme af genbrug og en
• Cirkulær økonomi

Vi startede allerede for 2 år siden med at undersøge mulighederne for at etablere et reparationsværksted; indtil sidste år uden resultat; men 28. september 2019 sprang vi til, i samarbejde med Miljøpunkt Furesø, idet vi tilsluttede os Repair cafe Danmark, hvis koncept er baseret på tre-timers værksted, en gang om måneden.
Vi var fire, som i fællesskab fandt nogle håndsnilde og fagligt dygtige folk – i begyndelsen ikke ret mange! - og vi besluttede at leje / låne et af de centrale lokaler som Furesø Kommune råder over (Satellitten) den sidste lørdag hver måned fra 11 - 14. Desuden gjorde vi os klart hvilke faciliteter der skal til for at få sådan en reparationscafe til at fungere – lup-lamper, elkabler, strygejern, forskellige måleredskaber og lim, mv. - og indsendte en ansøgning herom til puljen for grøn omstilling. Der blev meget vel modtaget, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi etablerede et skab i underetagen hvor vi opbevarer vort grej, og har dermed (indtil videre) accepteret, at der ikke er mulighed for at have et permanent værksted. Specialværktøj og maskiner bliver medbragt af de frivillige, ubetalte reparatører, og man ved ikke på forhånd hvor stor tilstrømningen bliver eller hvilke ting der ønskes repareret. Vi kommunikerer hovedsagelig med ’kunderne’ via Repair Cafes facebook-side (via Merete Rasch), men har fået den erfaring, at en omtale i den lokale avis om et forestående værksted er vigtig for at informere vores ’kundekreds’. Efterhånden har vi udviklet en nyttig arbejdsdeling, og vi har hver gang oplevet en rar og positiv atmosfære, en stor borgerinteresse for at få glæde af ting, som ellers lå til udsmidning eller blot til ærgrelse i en skuffe. Imens der repareres, er der kaffe, te og hjemmebag.
Ved modtagelsen bliver alle tingene registreret og vejet, idet vi på denne måde kan dokumentere hvor mange kilo vi redder fra at blive til affald. Det er ikke alt, vi har kunnet reparere, men vi fornemmer at borgerne er blevet mere bevidste om at anskaffe gedigne ting og apparater, som rent faktisk kan skilles ad og hvor de enkelte komponenter kan udskiftes eller repareres. Mange borgere kommer således igen måneden efter med en ny og korrekt udgave af en reservedel, som vores teknikere med stor fornøjelse monterer, uden at der kommer nogen form for betaling for det udførte arbejde. Vi har nu en liste på ca.10 reparatører der melder til /fra til hver gang. Vi er stolte af at der allerede på de første 3 værksteder (september til nov. 2019) blev repareret ca. 50 sager, som vejede sammenlagt 125 kg., som jo så ikke blev til affald. Det gratis café-element har også fungeret godt, og ved det seneste møde (nr. 5), 29/2, modtog vi en fantastisk donation fra en af de glade borgere: en kæmpestor og meget lækker kagemand!

Bestyrelsesmøderne:
FA21 har siden sidste generalforsamling holdt cirka et møde om måneden, bortset fra ferieperioder – dvs. i alt 7, indtil coronakrisen satte en stopper for forsamlinger. (11/6 2019, 14/8, 5/9, 23/10, 27/11, 19/1, 4/3) Vi har haft et enkelt videomøde over nettet, men har opgivet denne form, fordi ikke alle har mulighed fordi ikke all har mulighed for at deltage (regler for enkeltes virksomhedssikkerhed).
Mødet 5/9 blev ikke afholdt som de øvrige; det formede sig som en festlig indvielse af et stort fælles jordvarmeværk for 27 boliger + fælleshus i Humlebæk. Vi fik også en fin indførelse i hvordan projektet blev til, hvilket førte til en undersøgelse af muligheden for lignende projekter i Furesø Kommune. Jeg havde blandt andet kontakt med Søren Gabriel Nielsen, som styrer den fælles varmeproduktion for fællesbebyggelsen ’Mageløse’ i Sydlejren på Værløse Flyvestation og også med formanden for udvalget for Klima, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Pedersen, som arbejder i samme retning.
Vi har imidlertid endnu ikke kunnet skubbe til at få en sammenhængende, grøn energiplan i Furesø Kommune, men fortsætter bestræbelserne.

Tilknytningen til Miljørådet og høringsbidrag til kommunale projekter:
I år har FA21 ikke sendt nogle høringsbidrag alene, men via Miljørådets arbejde har vi gjort vores holdning gældende i forbindelse med aktuelle projekter, for eksempel:
• FA21 har været medforfatter til en protest over DSBs forslag om at lukke Skovbrynet St., hvilket forslag derefter blev trukket tilbage.
• Modstand imod at omdanne dele af industri/erhvervsområdet bag (den tidligere) Widex-bygning til boligbyggeri. Vi mener at det er vigtigt, at der holdes på / skabes bæredygtige arbejdspladser i kommunen, og at der ikke nødvendigvis skal tiltrækkes flere indbyggere med arealudlægning i det åbne land til nybyggeri, hverken til industri eller boliger.
• Arbejdet med at forsøge at forhindre beslutningen om at tillade kunstgræsplæne i Hareskovby har fyldt meget. Desværre er miljørådets arbejde sat i bero i forbindelse med det planlagte offentlige borgermøde om plastik, der skulle have været afholdt i maj.

Borgerrettede aktiviteter:
FA21s bestyrelse har siden nytår skrevet fire informerende artikler til den månedlige klumme om Grøn Omstilling, der blev aftalt med Furesø Avis. Emnerne var
• Genbrug og reparation som inspiration til lavere forbrug
• Lokal Agenda 21: den første start på en grøn omstilling – for 30 år siden
• Gør din have mere vild – og naturvenlig
• Korrekt sortering af plastik, så det kan genbruges
Imidlertid blev de to sidste artikler forhindret i at blive trykt – også på grund af Corona.
Den stadigt aktuelle artikel om ’Vild Have’ vedhæftes i håb om at den vil inspirere jer.

Samarbejde med Den Grønne guide og andre organisationer
Vi har deltaget aktivt i den grønne guides populære borgermøder, hvor især det årlige høstmarked (18. august) på Skolelandbruget i Stavnsholt igen var velbesøgt.
Desuden har vi haft en lille bod i forbindelse med de tre fredagsbesøg fra 14 – 18 af organisationen ’Danmark for målene’ (dvs. FNs 17 verdensmål):
• 7. juni var der fokus på mål nr. 12: ansvarligt forbrug og produktion, hvor vi naturligvis præsenterede vores kommende reparations-cafe , som skaber bevidsthed om genbrug og cirkulær økonomi.
• 16. august: Emballage som ressource. Her havde FA21 fokus på holdbare og praktiske indkøbsposer hos de lokale forretninger.

• 27. september: Mål nr. 13, Klimaindsats og grøn omstilling. Her arrangerede Emilie Reinert en særdeles instruktiv og velbesøgt FA21-stand, hvor mange unge mennesker stod i kø for at dreje på håndsvinget til en aldeles CO2-fri generator, som hun havde skaffet til veje. Kun når de ordentligt lagde kræfterne i, resulterede det i at en flødebolle blev skudt op af et rør – til stor jubel for alle. Det var dyrt i flødeboller, men en sjov og lærerig aktivitet.

Samarbejdet med Værløse Naturgruppe
tilbyder praktiske aktiviteter til borgerne i forbindelse med bevidstheden om hvordan man bevarer det rene drikkevand og fremmer en større biologisk mangfoldighed, dels ved græsningsprojekter (for eksempel ’Koklapperne’, som var mit allerførste succesprojekt som grøn guide), og dels ved årligt høslæt, det vil sige græsslåning med le, uden maskinkraft.
• Mandag 19. august havde vi Høslætdag på engen syd for Søndersø kl. 10 – 13. Engens græs blev slået for anden gang i år af ca. 10 fremmødte i et dejligt vejr. Tak for indsatsen, både til de garvede gengangere og til flere nye ansigter. Græsset blev som sædvanlig slæbt op til grusstien, hvorfra det blev hentet af kommunens medarbejdere fra Driftsgården – også tak til dem.

23/11 Vandets dag på Farum Bytorv, arrangeret af kommunen. FA21 agiterede her for grundvandsbeskyttelse ved at fortælle om de lokale geologiske grundvandsforekomster og havde fået trykt en fin lille folder om naturgræsning med kvæg, hvormed vi argumenterer for, at det er klimamæssigt forsvarligt at spise ´bøffer fra køer der har gjort naturpleje’.

Medlemmer og økonomi
Jeg er glad for at vi i efteråret 2019 har kunnet give så megen aktiv arbejdskraft så det var muligt at nå målet med hensyn til at realisere vores reparationsværksted og på flere måder har haft held til at skabe interesse om miljøforeningens arbejde. Det har resulteret i en del flere medlemmer, og jeg håber at alle holder ved i det kommende år. Når kontingentet for 2020 er blevet besluttet af den kommende generalforsamling, vil vi derfor tillade os sende en mail ud med opfordring til at indbetale kontingentet for 2020, hvilket til den tid skal foregå på den nye konto.
Vi har nemlig i forbindelse med overdragelse af kasserer-hvervet besluttet at befri foreningen for de urimelige gebyrer, som Merkur Bank i de seneste år har pålagt os (og alle andre foreninger). Vi fik råd af advokatfirmaet Ulrik Møller om mulige fremgangsmetoder, og foreningen har nu konto i Lån og Spar Bank. Dette vil blive uddybet af kassereren på generalforsamlingen, hvor den underskrevne aftale også vil blive forevist.

Personalia
Tak til to personer, der ikke mere har mulighed for at være med i det daglige FA21-arbejde.
Age before beauty:
Først en stor tak til Palle Jacobsen, hvem jeg heldigvis stadig er i god forbindelse med, og som stadig er ivrig for at præge de kommunale handlinger i miljømæssigt bæredygtig retning. Han fejrede sin 88 års fødselsdag fornylig, og har været særdeles aktivt med i foreningen lige fra dens begyndelse i 1998, da vi kaldte den Værløse Agenda 21. Foreningen havde som første formål at få en grøn guide ansat i kommunen, hvilket realiseredes i 2000, da min ansøgning til den daværende ’Grønne Fond’ blev accepteret. Ansøgningens overskrift var: ’Et mere miljøbevidst Værløse’ - hvilket jo stadig er FA21s overskrift, nu blot udvidet med Farum, og nu i et mangeårigt samarbejde med min femte efterfølger som grøn guide, Maj-Brit Petersen. Palle Jacobsen har i alle 22 år været et fast holdepunkt, meget arbejdsom, med en stor viden, en fantastisk hukommelse hvad angår miljøsager og ufattelig orden i sine papirer. Dejligt, at han stadig giver sin mening til kende og derved fungerer som min inspirator.

Også tak til Emilie Reinert for en flot miljøindsats. Emilie har nu fået fast arbejde og kan derfor ikke mere fungere som den glimrende hjælper, som FA21 har nydt godt af hele efteråret.
Hun henvendte sig selv og havde møde med mig 8. august med spørgsmålet om ikke FA21 havde brug for en praktikant, der som hun netop var blevet kandidat i miljøteknologi og efterfølgende bachelor fra RUC i miljøplanlægning. Hendes tilbud kom på et særdeles godt tidspunkt, for jeg havde brug for hjælp på grund af en operation. Emilie har således i en periode i efteråret 2019 fungeret som min stedfortræder i forbindelse med reparationscafeen og har selvstændigt arrangeret et velbesøgt bytorvsarrangement om energi. Indtil efterårsferien, mens vores trofaste referent, Ulrick Moos var bortrejst, skrev hun referat af FA21s møder og skrev også til Furesø Avis om vores efterårs-høslæt. Hun blev meget vel modtaget som min suppleant i Miljørådet, og var en fast bestanddel af FA21s bestyrelse – indtil nytår, hvor hun fik fuldtids ansættelse som genbrugsvejleder på Amager Genbrugsplads og derfor var nødt til at trække sig tilbage fra FA21. Tak for både inspiration og dygtig faglig og praktisk hjælp!

Visioner for det kommende års arbejde i FA21
Kommunens 3 fokuspunkter for grøn omstilling 2019-20:
• Grøn mobilitet
• Bæredygtig udvikling på flyvestationen
• Miljø-og klimaambassadørernes indsats skal have større afsmitningseffekt hos borgerne - og her kommer FA21s andre arbejdsområder ind.

Ud over de årligt tilbagevendende aktiviteter og reparationsværkstedet vil vi stadig arbejde for at vi i kommunen får en mere sammenhængende grøn energiforsyning, og hjælpe med til at den grønne omstilling kan bliver gennemført hos enhver og i alle aspekter.
Vi bør også sammen med Miljørådet følge op på byrådets politiske handlingsprogram med hensyn til den bæredygtige udvikling på Flyvestationsbyggeriet, samt realiseringen af Furesø Kommunes beslutning om at forbedre de kommunale bygningers tilstand i henseende til grøn omstilling (klimabeskyttelse mv.)

Det er positivt at udvalget for Klima, Miljø og Grøn Omstilling vil støtte vore bestræbelser på at ændre almindelige borgeres handlekraft i en bæredygtig omstillingsproces. Hensigterne er gode, men konkret handling kommer på en prøve, når pandemien bliver overstået.
Der er meget at tage sig til i FA21, og det er ikke blevet mindre vigtigt at bidrage til den grønne omstilling nu, hvor coronakrisen lukker manges øjne op for hvor meget der skal til for at nedsætte vores CO2-udslip – og hvor meget, vi som borgere er i stand til at ændre, når vi kan se at det er nødvendigt. Der er brug for, at alle I medlemmer opfatter jer selv som aktive ambassadører for gode, grønne ændringer.

22_maljaneb.jpg
 Jane ved Verdensmål     
22_img20200229kagemand1123221942.jpg
 Kagemand