Generalforsamlinger i FA21
På denne side kan du læse om:


Indkaldelse til generalforsamling 2019


Referat fra Generalforsamling 2018


Referat fra Generalforsamling 2017


Indkaldelse til generalforsamling 2017


Referat fra Generalforsamling 2016


Indkaldelse til generalforsamling 2016


Referat fra Generalforsamling 2015


Indkaldelse til generalforsamling 2015


Referat fra Generalforsamling 2014


Indkaldelse til generalforsamling 2014


Referat fra Generalforsamling 2013


=======================================================


Indkaldelse til Generalforsamling 2019
Kære bestyrelse samt medlemmer

Hermed indkaldes I til den årlige generalforsamling i miljøforeningen Furesø Agenda 21.


Den afholdes onsdag 24. april 2019 kl. 19.30 Det foregår på Rådhuset i Værløse, Bryllupssalen


Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelse og evt. arbejdsgrupper
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år.
7. Indkomne forslag til behandling
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt


=======================================================


Referat fra Generalforsamling 2018
D. 18. april 2018 i Furesø Agenda 21


1. Valg af ordstyrer og referent. Henholdsvis Maj-Brit og Ulrick blev valgt, og Maj-Brit konstaterede generalforsamlingens vedtægtsmæssige indvarsling.


2. Bestyrelsens beretning. Jane Lindum gennemgik hovedpunkterne i den på forhånd udsendte årsberetning, der medfølger som bilag (1) til dette referat. Jane understregede vigtigheden af, at foreningen bidrog aktivt med borgerrettede eller borgerinitierede tiltag til kommunens handleplan for grøn omstilling. Hun takkede grøn guide Maj-Brit for godt samarbejde og ikke mindst for de gennemførte fire miljødage med fokus på haver. Jane takkede ligeledes bestyrelsen for god indsats i det forløbne år.


3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. Foreningens kasserer Leif uddelte og gennemgik regnskabet med det forbehold, at det endnu manglede revisorunderskrift og derfor formelt havde status som et ’midlertidigt regnskab’. Han forudså dog ikke problemer i så henseende, og det revisorgodkendte regnskab ville efterfølgende blive udsendt snarest til medlemmerne. (Bilag 2) Under gennemgangen af regnskabet pegede han kritisk på gebyret til Merkur Bank, men oplyste at andre banker fulgte samme praksis. Regnskabet blev herefter godkendt.


4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Anna Bodil Hald og Ulrick Moos var på valg og blev genvalgt. Palle fortsætter som associeret bestyrelsen. Som ny suppleant indvalgtes Helle Thomassen.


5. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fastsattes uændret til 50 kr., der snarest indbetales til Merkur Bank på kontonummer 8401 – 1117193.


6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for 2018. Grøn omstilling gennemføres kun med borgere der er bevidste om cirkulær økonomi. FA21 vil fortsætte det borgerrettede arbejde med information og dialog, ved repræsentation i Miljørådet og ved deltagelse i den grønne guides arrangementer. FA21 fortsætter også det kritiske men positive samarbejde med kommunens forvaltning og politikere. Det uændrede kontingent indikerer ønsket om flere medlemmer og et uændret aktivitetsniveau.


7. Indkomne forslag til behandling. Der var ikke indkommet forslag.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Thomas Sture Rasmussen genvalgtes som revisor. Der var ikke opstillet revisorsuppleant.


9. Eventuelt. Der var ikke indlæg under dette punkt.

Furesø, d. 1. maj 2018

Mai-Brit Petersen, ordstyrer
Jane Lindum, formand
Jørn Ulrick Moos, referent (Denne udgave af referatet er endnu ikke godkendt)

=======================================================


Referat fra Generalforsamling 2017


Pkt. 1: Valg af referent og dirigent


Den grønne guide blev valgt som referent og Heddy Bernth Sørensen som dirigent – der kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.


Pkt. 2: Formandens beretning


Der har ikke været holdt egentlige møder i bestyrelsen, men der har været mange mailkorrespondancer om div. høringssvar mv.

Der er givet høringssvar, bemærkninger og kommentarer om blandt andet:
Budgettet for 2017 med de varslede besparelser på 200.000 kr på Bæredygtighed og klimaområdet.
10/2 2016 Forslag til Plan- og Agenda21 strategien 2016, om de tiltag, FA21 gerne ser, bliver indarbejdet i strategien.
12/8 2016 om ønskede Agenda 21-tiltag i Sydlejren, LP 121.
Supplerende kommentarer til ovenstående høringssvar, der blev sendt til MPT udvalget
John I. Allentoft og Ole Bondo Christensen modtog yderligere et brev d. 7/11 om optagelse af Agenda21-ønsker i lokalplanredegørelsen, når direkte krav ikke er muligt.
22/9 Bemærkninger til Furesø Kommunes forslag til Krav om Bæredygtighed i lokalplaner om Planlovens §15 liste over mulige bestemmelser i lokalplaner, som har bæredygtighed som fællesnævner.
7/2 2017 Lokalplan 122 om Laanshøj, om byøkologiske emner, hvor FA21 lægger vægt på, at miljøhensyn ikke bare er noget, der skal ”puttes ind”, når det ligger lige for, men at det bør være et formålskrav i alle kommende lokalplaner.

Desuden er FA21 repræsenteret i Miljørådet (MR), hvor FA21s formand er medlem. Dette medlemskab betyder, at FA21 har bedre mulighed for at gøre indsigelser og at blive hørt. Desuden afholder MR to offentlige møder årligt: Det første blev afholdt i juni 2016 og omhandlede grøn omstilling, og det andet omhandlede Kommuneplanlægning – ønsker og forventninger til KP2017. Efter det andet møde var der tillige en bustur rundt i kommunen sammen med borgere og politikere.
Endvidere bliver FA21, som en del af MR, nu inviteret til formøder om kommuneplanrevisionen (det åbne land / erhverv / byer og centre). Dette opfattes som et positivt udtryk for vore ønsker om at blive inddraget i planlægningsfasen, hvilket MR har skrevet til Furesø Kommune om i forbindelse med ønske om generel borgerinddragelse allerede ved idefasen ved lokalplaner. Ulrick gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at Holbæk Kommune har lavet en ”trappestige for borgerinddragelse”. En artikel herom kan findes på hans egen og Alf Blumes Facebook side.
Ulrick

Alt i alt et ganske aktivt år trods få kræfter at trække på.

Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab


Regnskabet blev godkendt.

Der var bemærkninger om gebyrerne til Merkur Bank. Der tages kontakt til banken for at høre om muligheden for at slippe for gebyrerne, ellers tages kontakt til Nordea.

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


På valg var: Jane Lindum, Leif Lykke Madsen. De modtog begge genvalg og blev valgt. Som suppleant var Palle Jacobsen på valg – Palle modtog ligeledes genvalg og blev valgt.
Heddy Bernth Sørensen modtog valg til den vakante stilling i bestyrelsen og blev valgt.
Bestyrelsen ser derfor således ud:
Jane Lindum (formand)
Anna Bodil Hald (næstformand)
Leif Lykke Madsen (kasserer og webmaster)
Ulrick Moos
Heddy Bernth Sørensen
Palle Jacobsen (suppleant)


Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent for indeværende år


Det blev besluttet at nedsætte kontingentet 2017 til 50 kr, med det formål at øge medlemsantallet.
Leif Lykke Madsen undersøger muligheden for betaling med Mobilepay.


Pkt. 6: Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år


FA21 deltager i flere af den grønne guides arrangementer, MR møder og arrangementer og afholder desuden sit eget:
6/5:Miljødag – økoplantebyttedag. Værløse Bymidte, kl. 10-13
10/5:Affaldsmøde i samarbejde med Vestforbrænding. Galaksen, kl. 19.30-21
20/8:Høstmarked på Skolelandbruget, kl. 10-14
16/9: Miljødag – Byt og sylt fra din økohave. Farum Bytorv kl. 10-13

Der var ønske fra bestyrelsen om at høre mere om, hvad der sker lokalt på miljøområdet, i MR og om den grønne guides årsplan samt om revision af Kommuneplan 2017. Forslag om at genindføre Nyhedsbrevene.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 7/6 kl. 13 på Violvej 22, Værløse.

Pkt. 7: Indkomne forslag til behandling


Jane trak sit forslag tilbage om kontingentfrihed for bestyrelsen.
Der var ikke indkommet andre forslag.


Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant


Thomas Sture Rasmussen modtog genvalg som revisor og blev valgt.
Der er ingen revisorsuppleant


Pkt. 9: Eventuelt.


Medlemssituationen er ikke god. Faktisk har foreningen kun to medlemmer ud over bestyrelsen.
Det blev diskuteret, hvad der kan gøres for at hverve flere medlemmer:
Kontingentnedsættelsen meldes ud
Offentligheden skal gøres opmærksom på, hvad foreningen egentlig står for og laver
Genindførelse af Nyhedsbrevene
Vi skal hjælpe med at gøre vores Facebook-side god og aktiv.

Foreningen har allerede i dag en Facebookside:
”Miljøforeningen Furesø Agenda 21” – denne skal gøres mere aktiv med korte indlæg og billeder, så folk finder den interessant.

Ref. Maj-Brit Petersen 21. april 2017


============================================================


Indkaldelse til Generalforsamling 2017
Kære bestyrelse samt medlemmer

Hermed indkaldes I til den årlige generalforsamling i miljøforeningen Furesø Agenda 21.


Den afholdes om eftermiddagen tirsdag 18. april 2016 kl. 15.30 - 17.00
Det foregår denne gang i Værløse, idet jeg som formand lægger hus til arrangementet på:
Violvej 22, 3500 Værløse


Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelse og evt. arbejdsgrupper
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år.
7. Indkomne forslag til behandling
Det er blevet foreslået, at bestyrelsen fra næste år er kontingentfri.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt

Medlemmer som har betalt kontingent 2016 (kr. 125.-) har stemmeret ved generalforsamlingen, og kan ligeledes indsende forslag til generalforsamlingen, senest 8 dage før (dvs. 10. april).
Der kan indbetales kontingent 2016 på konto 8401- 1117193 (husk at anføre dit navn og mailadresse) eller kontant til kassereren, senest ved generalforsamlingen.

Alle miljøinteresserede er i øvrigt velkomne, også ikke-medlemmer og tidligere medlemmer.

Da jeg gerne vil vide hvor stor en kage, der skal laves bedes I venligst melde til eller fra ved at skrive på mail, eller ringe på 61 65 55 47. Jeg hører gerne fra jer.

Med venlig hilsen,
Jane Lindum
Referat fra Generalforsamling 2016
Referat fra Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i miljøforeningen Furesø Agenda 21

Afholdt hos formanden 20.04.2016

Dirigent:
Ursula, og Jane er referent. Den grønne guide, Maj-Brit Petersen, var sygemeldt; alle fra bestyrelsen var til stede.

Formandsberetningen
gav mulighed for både tilføjelser og livlig debat og blev da også godkendt. Således kom der gode indlæg ifm. ”Smart V.E.”, dvs. motivering til at ændre vaner ved forskellig pris på strøm time for time i løbet af døgnet. Det kræver nye målere, men var realiseret i Gladsaxe for nogle år siden, da NESA leverede strømmen, dog sat ud af kraft med DONG. Man har smart el med forskellige tariffer i Norge, oven i købet i et hytte-område, og i Schweiz har man - indtil for få år siden - reguleret det totale maksimumsforbrug ved at slukke for el-varmen en times tid omkring kl. 12 – 13, hvor el-forbruget til varm mad er højest. Netop nu ser det ud til at DONG har engageret et jysk firma til at udskifte samtlige el.målere, således at man efter planen fra 2020 vil kunne følge elforbruget time for time separat i hver bolig. På FA21s facebookside kan man læse herom.

V.E. betaler sig bedst i fællesanlæg - frem for at hvert enkelt hus er indrettet som lav-energibolig af højeste klasse. Folk har det generelt varmere i deres hjem end før, og for megen varme kan netop være et problem i lavenergihuse (2020-kravene). Muligheden for at ’eje’ en vindmølle i form af aktier i havmølleanlæg og holdninger til jordvarme contra arealdækkende solfangeranlæg blev rørt, - eller evt. solceller anbragt på sydsiden af motorvejsstøjvolde (f.eks. Hillerød). FK erkender, at der i Kommuneplanstrategien mangler krav om fællesanlæg.

Det blev slået fast, at en kommune godt kan kræve et tostrenget vandindtag. Øjvind Vilsholm (Enhedslistens repræsentant i byrådet) arbejder for at dette realiseres i kommunens nybyggeri.

Medlemssituationen:

Både på høstmarkedet 2015 samt den lokale Foreningsfestival med deltagelse af stort set alle kommunens mange foreninger blev der udfoldet stor agitationsvirksomhed fra FA21s side, men det resulterede ikke i medlemsfremgang. Vi drøftede muligheden for at blive mere synlige ved evt. at skifte navn og hvilke fordele der er ved at være medlem.
Vi har samlet kræfterne om den kommunale kontakt og har ikke været gode nok til at markere os blandt borgerne og til at gøre det fordelagtigt at være medlem.

FA21 har gennem Miljørådet fået berammet et offentligt møde om Den Grønne Omstilling med Søren Nors Nielsen, som fortsætter Sven Erik Jørgensens arbejde. Vi kom med flg. bud på det vi gerne vil have Søren Nors Nielsen til at tale om. Vi vil gerne have, at fokus er på Furesø Kommunes muligheder og de lokale, særlige udfordringer: vi er ikke omgivet af vand, som f.eks. Samsø. Hvad er plus og minus i den politik, som man driver i Furesø K.?
Hvordan engageres de lokale virksomheder til at omstille grønt – og kan man få virksomhederne til at samarbejde ved at specialisere sig, selv om man ikke bor på en ø? Hvordan får man borgerne til at skifte til grøn energi ? Spørgsmål om at spare og forbruge mindre, selv om det er en hindring for fri erhvervsudvikling. Fokus på begrænsning af spild og udslip af giftige stoffer. Vores forbrug udgør ¼ af CO2- udslippet. Iflg. Concito udleder vores kød- og mejeriforbrug mere end summen af opvarmning, elforbrug og transport. Der er gang i ønsker om bofællesskaber og genbrug - især blandt unge, men det er svært at trænge gennem de store kapitalstærke produktioner - efterhånden foregår den største handel på nettet med et kæmpestort vareudbud og det er svært at tøjle.
Jane er tilmeldt folketræffet i Hvalsø i Bededagsferien: ’Det Fælles Bedste’ og vil derefter tale med Lars Kamp, som har arbejdet med begge de to herrer.

Regnskabet blev fremlagt af Ursula, og blev godkendt. Det er lykkedes kassereren at få Merkur Bank til at nedsætte vores årlige gebyr, som den meget lille forening vi er.

Kontingentet fastholdes på 125 kr/år. I arbejdsplanen for det kommende år holder vi stadig et beløb på 5000 kr. til afholddelse af offentlige arrangementer, for eksempel i forbindelse med planerne for Sydlejren / flere foredragsholdere om bæredygtig omstilling. Palle har tidl. foreslået Jørgen Steen Nielsen og også Niels Johan Juhl-Nielsen, (dansk delegat til UNESCOs gruppe for "Sustainable Cities" som er sporet ind på kommuners rolle i den sammenhæng. Stine Rahbæk Pedersen fra FK kender ham fra IDA SGTs bestyrelse, hvor han også er medlem). Palle refererede en annonce for bofællesskabet ’Mageløse’ i Sydlejren, som efterlyser fæller på tværs af generationer og økonomi, hvor bæredygtighed er en selvfølge. FA21 bør kontakte dem.

Fokuspunkter for det kommende år:

Fortsat fokus på grøn omstilling, samt på affaldssortering. Mål: at forøge genanvendelse samt genbrugs%. Undersøge – og give
borgerne information
om hvad der faktisk sker med de fraktioner, som FK nu ønsker kildesorteret. Hvad kan det bruges til hvis der er sorteret rigtigt? Kunne man forestille sig en nødvendig
overgangsordning, inden folk lærer at sortere korrekt? (6 fraktioner er meget), og for tiden eksporteres ½ af vores plastaffald til Tyskland (Ingeniøren).

Vestforbrænding (VF) har endnu ikke gang i automatisk sortering-men vil dog ikke afvise det på sigt. Det fremgår bl.a.af et VF notat leveret til møde i MPT- udvalgets møde den 12. maj 2014. Det drejer sig om det til VF svarende "Amager Ressourcecenter", som sammen med DONG har et pilotanlæg til enzymatisk fraskillelse af organsisk
affald fra blandet affald kørende. Projektet hedder ReScience…

Valg af bestyrelse mm.:

Jane Lindum (på valg) og Leif Lykke Madsen ønskede begge at fortsættte, Gy Larsen og Ursula Brøndum, som var på valg, ønskede ikke at genopstille,
men to medlemmer, Anna Bodil Hald og Ulrick Moos, modtog opfordringen til at erstatte Gy og Ursula, som har været med i bestyrelsen lige siden 2008, da Værløse Agenda 21 og Farums Grønne Råd fusionerede. Tak for indsatsen som hhv. næstformand og kasserer.
Palle Jacobsen meldte sig atter som uundværlig suppleant. Den nye bestyrelse vil konstituere sig på et kommende møde. Vi har plads til flere bestyrelsesmedlemmer.

Ursula vil også gerne erstattes i følgegruppen for den grønne guide.

Som revisor medeltes det at Thomas Sture Rasmussen, Fuglsangpark 3 gerne vil fortsætte (ikke til stede).

Således forstået,

Jane Lindum 28. 04. 2016
Indkaldelse til Generalforsamling 2015
Kære bestyrelse samt medlemmer (2015 og 2014)

Hermed indkaldes I til den årlige generalforsamling i miljøforeningen Furesø Agenda 21.
Dagen er:
onsdag 20. april 2016 kl. 19.30
Det foregår denne gang i 3500 Værløse, idet jeg som formand lægger hus til arrangementet på:
Violvej 22.

Da jeg gerne vil vide hvor stor en kage, der skal laves bedes I venligst melde til eller fra ved at skrive på mail, eller ringe på 61 65 55 47. Jeg hører gerne fra jer.

Med venlig hilsen,
Jane Lindum


§4 Generalforsamlingen
Stk 1. Generalforsamlingen er FA21´s højeste myndighed og afholdes en gang om året inden udgangen af april måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Stk 2. Dagsorden skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen og skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelse og evt. arbejdsgrupper
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år.
7. Indkomne forslag til behandling
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt
Stk 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom med afgivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at begæringen er modtaget.

- no title specified

Referat af ordinær generalforsamling i Furesø Agenda 21 Forening

Torsdag den 16. april 2015 i Fælleslokalet, Fuglsangpark 15, Farum

 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

Den grønne guide blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Den grønne guide blev også valgt som referent.

 

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen

Der er i den forgangne år afholdt 3 bestyrelsesmøder, men herimellem har der været megen mailaktivitet.

Foreningens bestyrelse er enig om, at det er vigtigt at blive ved med foreningens arbejde trods få medlemmer.

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at hovedarbejdsområdet for bestyrelsen i 2014 skulle være at give de kommunale myndigheder inspiration til at gøre det kommende boligbyggeri i Sydlejren på Værløse Flyvestation til en bæredygtig mønsterbydel. Ud fra dette arbejde har foreningen forfattet 18 centrale punkter, som foreningens bestyrelse mener, der skal fokuseres på. Punkterne kan findes på foreningens hjemmeside www.fa21.dk

Der har været en meget positiv tilbagemelding fra borgmesteren – både på fremsendelse af disse 18 punkter, men også ved andre henvendelser.

Formanden har i årets løb deltaget i borgermøde om byggeriet i Sydlejren, holdt sig orienteret om alverdens græsrodsbevægelsers arbejde, herunder bl.a. om at få fornyet liv i mikroorganismer i jorden og på at bruge mindre energi. Centralt for dette står begrebet ”permakultur” der både betyder en ny form for selvforsyning og en helt ny måde at tænke fødevareproduktion på. I den forbindelse anbefaler formanden denne film: https://www.youtube.com/watch?v=KUUxrUw4XYk

Endvidere har formanden stiftet bekendtskab med arbejdet med byhaver og vil i den forbindelse fremhæve www.byhaven2200.dk som et meget spændende projekt, hvorfra der kan hentes god inspiration til det kommende byggeri i Sydlejren.

Formanden takkede specielt Palle Jacobsen for hans store arbejde i årets løb med at holde øje med alt hvad der rør sig i det politiske på miljøområdet – både i Furesø Kommune, men også andre steder.

Endelig har FA21 i det forgangne år deltaget i Høstmarked på Skolelandbruget samt i Den Grønne Karavane på Solvangskolen i Farum.

 

Palle Jacobsen tilføjede, at foreningens arbejde inden for planer og politikker i det forgangne år hovedsageligt har handlet om byggeriet på Værløse Flyvestation. Den positive respons fra borgmesteren har været glædelig, og det er værd at bemærke, at hans tilbagemelding om, at der også skal fokuseres på adfærdsdelen for de kommende beboere er vigtig. Lokalplaner kan kun beslutte de fysiske foranstaltninger som fælleshus, byrummet, belægning mv.  Det frygtes dog, at bygningsinvestorenes fokus udelukkende vil være økonomiske, hvorfor det er vigtigt, at kommunen gør en indsats for at fremme bæredygtighed.

Foreningen har desuden forfattet et brev til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget med status på forenings kommentarer på ”året der gik”. Dette brev er blevet meget vel modtaget og både borgmester Ole Bondo Christensen, næstformand i udvalget Lene Munch-Petersen, udvalgsmedlem Lone Christiansen og udvalgsmedlem Preben Sandberg Pettersson har pt. meddelt, at de ønsker at mødes med foreningen for at diskutere indholdet i dette brev.

Foreningen blev enig om, at de gerne vil mødes med politikerne til et møde i fælleshuset i Fuglsangpark og at foreningen selv ønsker at sætte dagsordenen for mødet, hvilket Palle Jacobsen og Jane Lindum sørger for. Mødet søges afholdt som et ”fyraftensmøde”, for at så mange medlemmer af FA21 som muligt kan deltage. Dato og præcist tidspunkt for mødet meldes ud senere.

Palle Jacobsen fremhævede også overdragelsen af affaldsområdet til Vestforbrænding. Denne overdragelse foregik meget hurtigt og blev kun behandlet på ét lukket punkt på Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 15. januar og derefter på ét lukket punkt på Byrådsmødet den 28. januar 2015. Dette er en udemokratisk og meget underlig proces, hvilket foreningen vil spørge ind til på det kommende møde med borgmesteren og udvalgsmedlemmerne.

Endelig er arbejdet med Plan- og Agenda Strategien endnu ikke færdig. Der vil være offentlig høring til efteråret, men FA21 ønsker at indgå i en idefase i Agenda 21 Strategien inden høringsperioden, for på den måde at få større indflydelse.

 

Den grønne guide har i 2014 arbejdet med:

 

Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Ursula Brøndum fremlagde regnskabet, der blev godkendt med klapsalver. Der var stor ros til kasseren for – efter stort arbejde – at have fået banken til at acceptere, at foreningen ikke er en erhvervsforening og FA21 derfor fritages for store gebyrer. De allerede betalte gebyrer i 2014 er også blevet tilbagebetalt.

 

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Gy Larsen var på valg som medlem af bestyrelsen og modtog genvalg. Palle Jacobsen var på valg som suppleant og modtog genvalg.

Bestyrelsen består derved af:

Jane Lindum

Ursula Brøndum

Leif Lykke Madsen

Gy Larsen

Suppleant Palle Jacobsen

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Kontingentet blev fastlagt til igen i år at udgøre 125kr.

For at få flere medlemmer til at betale, blev det besluttet, at næste nyhedsbrev bliver udsendt i to grupper: En til de medlemmer der har betalt og en til de der ikke har betalt, hvori der i mailen vil være en tydelig opfordring til at betale. I begge grupper skal der gøres opmærksomt på at medlemmerne skal huske at skrive både navn og ”kontingent 2015” på indbetalingerne.

 

Jane Lindum undersøger muligheden for at betale kontingent via mobilepay.

 

Pkt. 6 Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år

Foreningen vil i indeværende år igen fokusere på politiske planer og beslutninger på miljøområdet. Desuden vil FA21 deltage i Høstmarkedet på Skolelandbruget den 16. august og i det omfang det er muligt hjælpe den grønne guide med Den Grønne Karavane på Lille Værløse Skole i løbet af efteråret (datoer endnu ikke fastsat).

Endelig ønsker bestyrelsen mulighed for at holde et offentligt arrangement i løbet af året. Dette kan være markvandring på Stengården, Skolehaverne eller Slottet i Smørmosen. Eller det kan være foredrag om permakultur, giftfri have, byhaver eller om forgangskommuner. Til sidstnævnte henviste Palle Jacobsen til et møde afholdt i Helsingør Agenda 21 om Allerød som klimakommune, hvor Friesleben var foredragsholder. *

Til afholdelse af et sådan arrangement blev det besluttet at afsætte 6000kr i budgettet til at dække evt. foredragsholder, forplejning og annoncering.

 

* Efter mødet er Palle Jacobsen kommet med forslag om at den projekterede bæredygtige Frederikssund-bydel Vinge, der ligeledes kunne være emne for en ekskursion fx i samarbejde med Bjørn Tving Stauning, der er formand i Frederikssund Klimaforening.

Leif Lykke Madsen har efterfølgende foreslået at afholde et medlemsmøde om lys og det rigtige valg af armaturer og lamper, med fokus på at spare på energien samt at undgå blænding og lysforurening.

 

Pkt. 7 Indkomne forslag til behandling

Der var ingen indkomne forslag

 

Pkt. 8 Valg af revisor

Revisor Thomas Sture Hansen modtog genvalg

 

Pkt. 9 Eventuelt

Anna Bodil Hald gjorde opmærksom på, at det nok ikke kan betale sig at bruge energi på at forslå etablering af vindmøller på Flyvestationen, da der ikke er politisk vilje til det.

Endvidere vil hun opfordre foreningen til at engagere sig i debatten og arbejdet med energibesparelse og unødig forbrug af lys (lysforurening). Endelig opfordrede hun alle til at deltage i de 2 affaldsindsamlinger i weekenden 17/18. april, der blev arrangeret af hhv. DN (ved Furesøbad) og af Naturgruppen i Værløse (ved de fredede områder ved flyvestationen)

 

Leif Lykke Madsen fortalte at foreningen nu er kommet på Facebook og kan findes ved at søge på ”Miljøforeningen Furesø Agenda 21”

 

Jane Lindum opfordrer alle til at se filmen om permakultur https://www.youtube.com/watch?v=KUUxrUw4XYk. Den første halvdel handler om hvad vi bør gøre for at mindske miljøbelastningen og sidste halvdel handler om hvordan landbruget bør tænkes helt om.

 

Dirigenten takkede for et godt og spændende møde.

  ===========================================================
Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Generalforsamling : torsdag 16. april 2015 kl. 19.30.
Det foregår som sædvanlig i
fælleshuset i Fuglsang Park nr. 15 og der vil være opsat pile ved indkørslen fra Borgmester Jespersens vej. Der bliver naturligvis budt på lidt økologiske drikkevarer og mundgodt. Alle miljøinteresserede er velkomne – og det er jo altid muligt at blive meldt ind på konto 8401-1117193. Kontingentet er (2014) 125 kr.
Generalforsamlingens dagsorden fremgår af vedtægterne, som kan ses på www.FA21.dk Her skal blot nævnes at vi selvfølgelig gerne ser flere i bestyrelsen - og at vi efter endt GF vil få inspiration af et medlem af Netværket Omstilling.nu
der fortæller om et aktuelt projekt!
De nuværende bestyrelsesmedlemmer (Jane Lindum, Gy Larsen, Ursula Brøndum, Leif Lykke Madsen samt suppleant Palle Jacobsen har givet tilsagn om at fortsætte, dog er Gy Larsen formelt set på valg.
Kom til generalforsamlingen og blov klogere på hvad der menes med OMSTILLING NU !


Referat fra Generalforsamling 2014
Referat af ordinær generalforsamling i Furesø Agenda 21 Forening
Torsdag den 24. april 2014 i Fælleslokalet, Fuglsangpark 15, Farum

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent

Ursula Brøndum blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Den grønne guide blev valgt som referent

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen og evt. arbejdsgrupper
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvorpå div. emner, høringssvar og arrangementer blev diskuteret, besluttet og planlagt.

Endvidere har foreningen deltaget i følgende arrangementer:

--Vi cykler til arbejde happening (3/4)

--Store Cykeldag (20/4)

--Miljødag på Værløse Bymidte (4/5)

--Høslæt på Søndersøengen (26/5)

--Høstmarked på Skolelandbruget (18/8)

--Afholdelse af Klimakogekursus 4 (26/10)

--Planlægningsmøde af Naturstøttepunkt Hjortøgaard (18/10) samt 4 efterfølgende møder

--Økologisk Julemarked (14/12)

Foreningen har desuden deltaget i alle 3 Miljørådsmøder, som har været afholdt.

Foreningen – især Palle og Jane – har været meget aktive til at lave høringssvar og kommentarer til kommunale tiltag:

--2/9 2013: Kommuneplanen 2013. Forvaltningen kommenterede stort set kun foreningens kommentar omkring vedvarende energi og slår atter fast, at store vindmøller ikke får plads i kommunen. Det vil sige, at stort set ingen af de specifikke forslag fra FA 21 er taget til følge.

--10/9 2013: Affaldsplan 2013-2024. Affaldsplanen er mere konkret og stiller større krav end den nationale ressourcestrategi, som endnu ikke er indarbejdet i planen.

--22/9 2013: Miljø- og Klimapolitik. FA21 var de eneste, som kom med høringssvar og kommunen kommenterer at ”FA21 er en af kommunens centrale samarbejdspartnere vedrørende miljøpolitik”. FA 21s ønsker om specifikke kvantitative mål for bæredygtighedsindikatorer er ikke opfyldt.

--24/2 2014: Spildevandsplanen og Kommuneplantillæg om Klimatilpasning. Planens behandling blev udsat i udvalgets møde i april. Krav til genbrug af regnvand henvises til næste kommuneplan

FA21 har i det forgangne år endvidere har haft kontakt og samarbejder med øvrige grønne foreninger og samarbejdspartnere, herunder:

--Naturplejeforeningen Koklapperne

--Naturgruppen i Værløse

--Danmarks Naturfredningsforenings Furesøafdeling

--Naturstøttepunkt Hjortøgaard

--Miljørådet

--Folkehaver på Bybækgrunden

--Stine Rahbek Pedersen, Furesø Kommune, om økologiske skolehaver i kommunen.

--Sharing Copenhagen

Afslutningsvis takkede formanden for bestyrelsens store arbejde det forgangne år: Palle for hans store arbejde med høringssvar og kommentarer til kommunale planer og politikker, Ursula for hendes indsats med økononien, Leif for et utrætteligt arbejde med at opdatere og videreudvikle foreningens hjemmeside FA21.dk, samt en tak til den grønne guide for udarbejdelse af dagsordener og styring af bestyrelsesmøderne.

Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Der er i regnskabet poster hvor fondsmidler og kommunale tilskud til andre arrangementer er gået ind for derefter at blive hævet igen. Dette er sket i forbindelse med Furesø Natur- og Miljøfestival (Indtægt ”FCN” og udgift ”Leje af bil”) og Høslætarrangement (Indtægt ”Furesø Kommune” og udgift ”Bakkebjerg”).

Årsresultatet er negativt, hvilket hovedsageligt skyldes annonceudgifter i forbindelse med Klimakogekurset. Til det kommende klimakogekursus 5 er der derfor søgt (og bevilliget) midler til både kok og annoncering.

En tilbagevendende og stigende udgift har været bankgebyrer, idet foreningen skal have en foreningskonto. Ursula har undersøgt om det er muligt at få konto i andre banker uden samme gebyrer – det er det desværre ikke.

Regnskabet blev godkendt

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jane Lindum, Ursula Brøndum og Leif Lykke Madsen. Alle ønskede genvalg og blev valgt.

Som suppleanter var på valg: Palle Jacobsen og Connie Olson. Palle Jacobsen ønskede genvalg og blev valgt.

Bestyrelsen, som konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, ser således ud:

Jane Lindum

Gy Larsen

Ursula Brøndum

Leif Lykke Madsen

Palle Jacobsen (suppleant)

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Kontingentet blev fastsat til kr. 125,-/årligt pr husstand.

Der er betalingsfrist 1. juni og der vil blive sendt rykker 14 dage herefter til de, som er i restance.

Jane opdaterer medlemslisten og sender den til bestyrelsen.

Pkt. 6: Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år
Af konkrete arrangementer ønsker foreningen at deltage i/arrangerer:

--Bivandring sammen med Biavler Karin Gutfelt, lørdag den 21/6

--Høstmarked på Skolelandbruget, søndag den 17/8

--Afholde Klimakogekursus, lørdag den 27/9

--Deltagelse i Den Grønne Karavane på Solvangskolen i uge 40 (30/9-2/10)

Herudover ønsker foreningen at samarbejde med og deltage i andre grønne foreningers samt kommunale arrangementer, når det giver mening i forhold til foreningens formål.

Desuden ønsker foreningen at følge med i kommunale arbejder, politikker og planer. I 2014, især:

--Påvirke både Furesø Kommune og ejendomsselskabet Freja i forbindelse med byudviklingen på Flyvestationen, således at den ny bydel bliver bæredygtig i alle henseender: Både hvad angår klimapåvirkning, trafik, energi, regnvand, grønne områder mv. Det er pt. uvist hvilke krav kommunen kan/vil stille til Freja, men i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for området må FA21 give sin mening til kende og forsøge at påvirke resultatet.

--Arbejdet med den ny Plan og Agenda 21 Strategi, der formentlig skal laves i efteråret 2014. FA21 bør involvere sig allerede i idefasen for at kunne opnå forbedringer af den nuværende strategi

--Følge op på Affaldsplanen, der ikke er færdiggjort i forhold til den nationale ressourcestrategi.

Der er ikke store udgifter forbundet til ovenstående arbejdsplan, idet udgifterne til Klimakogekurset er finansieret af den kommunale Miljøinitiativpulje og deltagergebyrer. Derfor udarbejdes der ikke budget.

Pkt. 7: Behandling af indkommende forslag

Der er ikke indkommet forslag

Pkt. 8: Valg af revisor

Revisor Thomas Sture Hansen modtog genvalg og blev genvalgt.

Pkt. 9: Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for et godt og behageligt samarbejde. Og bestyrelsen takkede formanden for hendes store arbejde.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

Torsdag den 14. august kl. 18 til fællesspisning og ordinært bestyrelsesmøde. Der sendes dagsorden ud senest en uge inden mødet.


Gå til toppen af siden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indbydelse til generalforsamling 2014 i Miljøforeningen FA21


Vi byder velkommen torsdag 24/4 2014 kl. 19.30 i ’Fuglehuset’, dvs. medborgerhuset i Fuglsangpark 15 i Farum. Der vil være opsat pile ved indkørslen fra Borgmester Jespersens vej.

Ud over det formelle program bliver der lejlighed til at høre hinandens synspunkter og drøfte bestyrelsens planer samt dine eventuelle spørgsmål og ideer til det kommende foreningsår. FA21 er en gruppe hvis forslag høres og respekteres af Furesø Kommunes embedsfolk og politikere, så hvis du har et ønske om at præge den lokale miljødebat og hvis du vil have indflydelse på hvilke miljøaktiviteter der til for at gøre vores ’økologiske fodaftryk’ mindre, så er der plads til dig i FA21s bestyrelse! Men et almindeligt medlemskab vil også gøre fælles gavn! Mød op, eller send eventuelt en mail til formanden.

Det er muligt for alle medlemmer at sende forslag som kræver afstemning / vedtagelse på generalforsamlingen. Send dit forslag senest en uge før, dvs. senest skærtorsdag, (17.april) til formandens mailadresse.

Der vil som sædvanligt være lidt økologiske drikkevarer og mundgodt.
Stemmeret har alle der har betalt kontingent for 2013 (125 kr.til konto 8401-1117193) -men man er naturligvis velkommen selv om man endnu ikke er medlem - dog uden stemmeret. Det er også muligt at melde sig ind på selve generalforsamlingen.

Mødets dagsorden fremgår af vedtægterne. Herfra skal blot nævnes det mest aktuelle:

§5 Bestyrelsen Stk 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af minimum 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valget gælder 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert 2. år. Genvalg kan finde sted.

I år er Jane Lindum , Ursula Brøndum og Leif Lykke Madsen på valg, ud over suppleanterne som er på valg hvert år (Palle Jacobsen og Conni Olsson). Siden efteråret 2013 har bestyrelsen derudover bestået af Gy Larsen, altså en bestyrelse på kun 4 medlemmer plus de 2 suppleanter samt den Grønne Guide, Maj-Brit Petersen, der altid har foretræde. Alle de nævnte , undtagen Conni Olsson er villige til genvalg. Heraf fremgår, at der på generalforsamlingen 2013 skal vælges mindst 2 medlemmer, heraf 1 suppleant.

Vi vil derfor opfordre enhver af kommunens mange kvalificerede borgere til at overveje kandidatur, og eventuelt at kontakte formanden herom på forhånd.

Vi ser frem til en hyggelig aften og bestyrelsen vil naturligvis være glad for at mødes med dig og gerne din bedre halvdel også.

Venlig hilsen,

Jane Lindum

lindum@post2.tele.dk

Gå til toppen af siden

- no title specified

Referat af ordinær generalforsamling i Furesø Agenda 21 Forening

Torsdag den 4. april 2013 i Fælleslokalet, Fuglsangpark 15, Farum

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent

Gy Larsen blev valgt som dirigent og den grønne guide som referent

 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen og evt. arbejdsgrupper

Der har i det forgangne år været to arbejdsgrupper: En der arbejdede med Furesø Natur- og Miljøfestival og en der arbejdede om høringssvar til kommunale og regionale planer mv. Endvidere deltager Furesø Agenda 21 Forening (FA21) også i Miljørådet i Furesø.

 

Furesø Natur- og Miljøfestival

Forarbejdet startede allerede for 1½ år siden, hvor FA21. DN Furesø og Den grønne guide gik sammen og startede planlægningen af festivalen. Det blev til et væld at aktiviteter og arrangementer udbudt af mere end 19 foreninger og mange enkeltpersoner.  Undervejs viste det sig svært at få skolerne til at deltage i aktiviteterne, men der blev gennemført både tre klima-kogekurser og teaterforestilling for denne målgruppe. Økonomien hang sammen, fordi det private erhvervsliv samt Danmarks Naturfredningsforening og Furesø Kommune støttede op om festivalen med sponsorater. Selve festivalen foregik i perioden 1.-22. september 2012 og endte med en stor afslutningsfest. Desværre var vejret ikke det bedste og der kom derfor kun omkring 500 besøgende trods et stort og flot program. Alt i alt har ca. 4650 mennesker været gennem festivalen.

 

Høringssvar

Her har specielt Palle Jacobsen været meget aktiv – tak for det. Der er skrevet høringssvar omkring:

 

Miljørådet

Der har i det forgangne år været afholdt 4 Miljørådsmøder, hvor FA21 har været til stede alle gange.

Gy Larsen har siddet i koordinationsgruppen for Miljørådet, men kan ikke genvælges til maj, da hun har siddet i 6 år. Alle FA21 medlemmer opfordres derfor på det kraftigste at stille op til Miljørådets koordinationsgruppe og på den måde få medindflydelse på hvilke emner der skal tages op til offentlig debat.

De to næste Miljørådsmøder bliver:

18/4 kl. 19.30 i Farum Kulturhus om Trafik og udviklingsplaner omkring Farum Station

3/6 kl. 19.30 i Farum Kulturhus om den nye Kommunal plan. På dette møde er der også valg til koordinationsgruppen

Udover det ovenfor beskrevne arbejde i de tre arbejdsgrupper har FA21 i det forgangne år også arbejdet med og deltaget i:

 

Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Årets regnskab ser stort ud. Dette skyldes udelukkende at Furesø Natur- og Miljøfestival lånte FA21’s konto som ”mellemstation” mellem sponsor-bidragene og udgifterne. Idet festivalens regnskab hviler i sig selv, har det ingen betydning for foreningens regnskab.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var i år Gy Larsen samt Palle Jacobsen som suppleant. Endvidere er der endnu en suppleant-stilling ledig, da Per Vogelsang er flyttet til Jylland.

 

Både Gy Larsen og Palle Jacobsen modtog genvalg. Endvidere blev Connie Olsson valgt som suppleant.

Bestyrelsen består derfor af:

Jane Lindum (formand)

Gy Larsen (næstformand)

Ursula Brøndum (kasserer)

Leif Lykke Madsen (webmaster)

Palle Jacobsen (suppleant)

Connie Olsson (suppleant)

 

Der mangler således et bestyrelsesmedlem, hvorfor alle opfordres til at stille op.

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Det blev besluttet at kontingentet fortsat skal være kr. 125,- pr. husstand pr. år.

Der vil fremover være betalingsfrist den 1. juni og til dem, som glemmer at betale, vil der blive sendt en rykker ud umiddelbart efter sommerferien.

Pkt. 6: Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år

Foreningen vil fremover stadig deltage i den grønne guides arrangementer, når det er muligt. Dog opfordres alle til at deltage, da bestyrelsen godt kan bruge lidt ekstra kræfter ud over bestyrelsen. Foreningen ønsker at deltage i:

Endvidere er der brug for ekstra hænder i forbindelse med Den Grønne Karavane, der afholdes på Søndersø Skole den 27.-28. august.

 

Foreningen vil også deltage i Høslæt-arrangementet ved Søndersø den 26. maj. Det bliver gratis for deltagerne og afholdes i samarbejde med Værløse Naturgruppe og Danmarks Naturfredningsforening, med tilmelding senest 19. maj til festjane@gmail.com

 

Foreningen vil endvidere give høringssvar på de relevante kommunale og regionale planer, der vil kommer i høring, fx Trafikplanen (april 2013), Udkast til klima og Miljøpolitik (april/maj 2013), Kommuneplanen (juni).

 

Endelig ønsker foreningen at skabe debat og øge borgernes engagement i debatten om fremtidens miljø og klima, fx om mad- og transportvaner samt ”ferieforbrug”.

Bestyrelsen vil arbejde videre med disse tanker og modtager meget gerne input fra foreningens medlemmer.

 

Budgettet blev besluttet til at rumme udgifter på ca. kr. 3000,- mens indtægterne forventes af udgøre kr. 1700,-

 

Pkt. 7: Behandling af indkommende forslag

Der er ikke indkommet forslag

 

Pkt. 8: Valg af revisor

Revisor Thomas Sture Hansen modtog genvalg og blev genvalgt.

 

Pkt. 9: Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for et godt og behageligt samarbejde.

 

Næste bestyrelsesmøder bliver:

Torsdag den 16. maj kl. 19.30 i ”Fuglehuset”

Torsdag den 20. juni kl. 18 i ”Fuglehuset” inkl. spisning

 

Gå til toppen af siden

16_img3698.jpg